Relacions amb els ciutadans i la societat

e) Característiques del lloc web de la Diputació

 1. Es pot veure el mapa del mateix web de la Diputació.
 2. Existeix un cercador intern dins del web de la Diputació.
 3. Els continguts del web es mantenen permanentment actualitzats (amb una freqüència mínima d'un cop per setmana.
 4. S'ha implantat un portal (o secció específica) de transparència al web de la Diputació.

f) Informació i atenció als interessats

 1. Es poden realizar tramitacions administratives, permisos i llicències en línia, amb la garantia que es protegeixen les dades de caràcter personal dels usuaris.
 2. Hi ha una bústia d'usuari o una secció visible al web per atendre preguntes, queixes i suggeriments dels interessats.
 3. Es publica l'oferta pública d'ocupació de la Diputació, les convocatòries de selecció, els terminis i el grau d'execució
 4. Els interessats poden seguir en línia l'estat de tramitació i les incidències dels procediments administratius que han plantejat o que els afecten.

g) Nivell de compromís i responsabilitat social

 1. Hi ha una o més cartes de serveis provincials, se n'informa i s'hi indica el grau de compliment dels compromisos que estableixen.
 2. NO LINK
 3. Hi ha i es publiquen les accions de suport adreçades a col·lectius com ciutadans discapacitats, aturats, joves, etc. (les ajudes als municipis o les que du a terme directament la Diputació).
 4. Es publiquen els plans estratègics de subvencions dels òrgans de la Diputació i les bases reguladores de cada tipus de subvenció.