Informació sobre la Diputació provincial

a) Informació sobre els càrrecs electes i el personal de la Diputació

 1. S'especifiquen dades biogràfiques i l'adscripció política del president i dels diputats.
 2. S'especifiquen les adreces electròniques del president i dels diputats.
 3. Es publica la relació de càrrecs/llocs de confiança de la Diputació, així com l'import individual o col·lectiu, actual i, si escau, futur, de les seves retribucions.
 4. Es publica de forma actualitzada i completa la Relació de Llocs de Treball (RLT) de la Diputació, amb l'especificació anual de les dotacions cobertes i vacants dels empleats públics, així com les retribucions bàsiques i complementàries de cada lloc de treball.
 5. Es publica el règim de dedicació dels càrrecs públics i les seves retribucions.
 6. Es fa pública (i queda emmagatzemada al web) l'agenda d'activitats i visites dels alts càrrecs i els diputats.
 7. Al web hi ha un espai per als diferents grups polítics representats a la Diputació (per tal que puguin fer públiques les seves activitats, les seves demandes i les seves recomanacions).

b) Informació sobre l'organització i el patrimoni de la Diputació

 1. Es publica la relació d'immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats o adscrits a la Diputació.
 2. Es publica el nombre de vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a la Diputació.
 3. Es publica l'Inventari de Béns i Drets de la Diputació.
 4. Es publica de forma actualitzada i completa la RLT o plantilles de personal dels organismes autònoms, ens dependents, consorcis i societats provincials.

c) Informació sobre l'estructura de la Diputació i la Província

 1. Es publiquen els reglaments orgànics de la Diputació i altra normativa de desenvolupament de la seva capacitat d'autoorganització.
 2. Es publica la llista actualitzada i les bàsiques de les entitats públiques i privades en les quals té participació la Diputació (organismes autònoms, ens dependents, consorcis, societats provincials, etc.), així com enllaços als webs corresponents.
 3. Es publica un cens de demarcacions i entitats de la província, juntament amb la població respectiva: a) partits judicials, b) municipis, c) mancomunitats, i d) Entitats d'Àmbit Territorial Inferior a Municipi (EATIM).
 4. Es publiquen indicadors sobre dades i xifres de la província, com ara: piràmides de població, renda per càpita, índex d'atur, percentatge de superfície forestal, percentatge de superfície d'explotació agrària i ramadera, xifres de turisme provincial i despesa mitjana per ciutadà.
 5. Es publica informació mediambiental, educativa i sobre assistència social (atenció a la tercera edat: residències, centres de dia, visitadors, etc.) pertanyent a l'àmbit de la província.

d) Informació sobre normes i institucions provincials. Es divulga informació dels òrgans de govern provincials

 1. Ordres del dia dels plens provincials amb anterioritat a la celebració de les sessions.
 2. Actes o acords íntegres dels plens provincials.
 3. Actes o acords íntegres de les juntes de govern.
 4. Es publiquen i es mantenen actualitzades les ordenances i reglaments propis.
 5. Existeix i es publica un Codi ètic o Codi de bon govern de la Diputació (preferentment, adaptat al Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).