difusio

El Catàleg de Serveis de la Diputació de Girona és un document amb informació d'utilitat per a les persones i els mecanismes de participació de la ciutadania i de les persones usuàries en la millora de la prestació.

La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya estableix el dret de tots els ciutadans en condicions d'igualtat a uns serveis públics de qualitat, i que les administracions públiques de Catalunya han d'impulsar l'aplicació de cartes de serveis i altres instruments de qualitat, en els termes que estableixi la normativa corresponent.

La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya estableix el dret de tots els ciutadans en condicions d'igualtat a uns serveis públics de qualitat, i que les administracions públiques de

Catalunya han d'impulsar l'aplicació de cartes de serveis i altres instruments de qualitat, en els termes que estableixi la normativa corresponent.

Els objectius generals d'aquest servei són:

  • Organitzar, classificar, descriure,  conservar i fer accessible la documentació que custodia.
  • Definir, implantar i mantenir el sistema de gestió de tota la documentació de la Diputació de Girona des del moment de la seva producció o rebuda a les diferent àrees administratives fins al seu ingrés a l'Arxiu General.
  • Vetllar per la conservació i difusió del seu propi patrimoni documental i col·laborar amb altres administracions i/o particulars en la preservació i conservació del patrimoni documental de les comarques gironines.
  • Assistir i cooperar amb els ajuntaments en matèria d'organització d'arxius i implantació de sistemes de gestió de documents.