Les Comissions Informatives i de Seguiment

Les comissions informatives i de seguiment de les àrees de gestió són òrgans permanents d’estudi, d’informe i de consulta sobre els assumptes que hagin de ser sotmesos al Ple. També poden emetre dictàmens en relació amb els assumptes del seu àmbit, si són de la competència de la Junta de Govern i si aquesta ho requereix. Les comissions informatives celebren una sessió ordinària, com a mínim, un cop al mes. El Ple determina el nombre i els components de cada comissió informativa amb criteri de proporcionalitat.

Les comissions de la Diputació de Girona es corresponen amb les àrees en què es divideix la corporació i són les següents:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA

Vicepresident:

 

Vocals:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ LOCAL, HABITATGE I BON GOVERN
COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACIÓ,  NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I BENESTAR

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A