Les Comissions Informatives i de Seguiment

Les comissions informatives i de seguiment de les àrees de gestió són òrgans permanents d’estudi, d’informe i de consulta sobre els assumptes que hagin de ser sotmesos al Ple. També poden emetre dictàmens en relació amb els assumptes del seu àmbit, si són de la competència de la Junta de Govern i si aquesta ho requereix. Les comissions informatives celebren una sessió ordinària, com a mínim, un cop al mes. El Ple determina el nombre i els components de cada comissió informativa amb criteri de proporcionalitat.

Les comissions de la Diputació de Girona es corresponen amb les àrees en què es divideix la corporació i són les següents:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA

Vicepresident:

Vocals:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITATCOMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ LOCAL, HABITATGE I BON GOVERN
COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACIÓ,  NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I BENESTAR