Junta de Govern

La Junta de Govern és l’òrgan que assisteix el president en les seves funcions i s’encarrega de les atribucions delegades pel Ple de la Diputació. Celebra una sessió ordinària quinzenalment i està formada pel president i un nombre de diputats no superior a una tercera part del Ple.  

La composició de la Junta de Govern és la següent:

President:

 

Vocals:

 

Calendari de la Junta de Govern

La Junta de Govern celebra una sessió ordinaria el primer i el tercer dimarts de cada mes.