Pla de Mandat de la Diputació de Girona 2020-2023

Amb el compromís assumit per la Diputació de Girona de màxima transparència envers la ciutadania i la responsabilitat de desenvolupar, d'una forma clara, els compromisos electorals adoptats, s'ha dissenyat el Pla de Mandat 2020-2023.

El Pla de Mandat 2020-2023 s'estructura en set grans eixos, que es descriuen a continuació, i que  esta previst que desenvolupin les diferents àrees i departaments de la Diputació a través d'actuacions concretes, d'objectius estratègics i específics, del calendari i dels corresponents indicadors de seguiment, que van lligats als eixos.

El Pla de Mandat està previst que s'aprovi durant el primer semestre del 2020 i, se'n farà un seguiment anual.

El Pla de Mandat de la Diputació de Girona, juntament amb els diferents plans d'acció i els pressupostos anuals, constitueixen el full de ruta de l'ens provincial per als propers quatre anys. Es tracta, doncs, d'un document estratègic en el qual es fixen les principals línies d'actuació i les prioritats del mandat del Govern de la Diputació de Girona, que es desenvoluparan al llarg dels propers anys.

La Diputació de Girona és un ens supramunicipal que dona suport als municipis i a les comarques, que ofereix serveis d'assistència als ajuntaments per facilitar la gestió de les seves competències en col·laboració amb els consells comarcals i la Generalitat de Catalunya, tot cercant el desenvolupament equilibrat i sostenible del territori, igualant-lo en oportunitats i contribuint a la millora de la qualitat de vida i el benestar de les persones.

 

Eixos de mandat

El Pla de Mandat 2020-2023 de l'equip de govern de la Diputació de Girona s'articula en set grans eixos que es desplegaran coordinadament amb altres plans transversals de la Diputació. A continuació s'esmenten els set eixos i, seguidament, les finalitats que persegueix cadascun d'ells:

 

 

 

 

1. Transparència, participació i bon govern

Apropar entre si, escoltar, assistir i ajudar tots els municipis de la demarcació atenent les seves necessitats i oferint-los més participació, transparència i comunicació. L'objectiu és acostar la Diputació als ajuntaments i a tots els ciutadans.

Com?

 • Millorant la transparència de la institució, amb accions com el nou cercador de subvencions, que permet consultar en temps real totes les subvencions que atorga la Diputació.
 • Publicant el Pla de Govern 2020-2023 de la Diputació de Girona, una eina de planificació i avaluació de la gestió del Govern de la corporació.
 • Consolidant les ajudes i l'acompanyament als municipis en matèria de participació ciutadana, assessorament enfocat a complir amb les obligacions en matèria de transparència i bon govern, i habilitant eines i plataformes digitals que facilitin les tasques als ajuntaments.

 

2. Cooperació amb el món local

Apostar per la cooperació i el desenvolupament local.

Com?

 • Mantenint el Fons de Cooperació Econòmic i Cultural per als ajuntaments.
 • Creant una nova línia de subvencions per a situacions d'urgència i per a emergències, per tal d'atendre en igualtat de condicions tots els ajuntaments que pateixin algun desastre natural, una situació d'emergència o de perill per a la salut pública.
 • Mantenint totes les línies de subvenció municipals i d'altres com ara les corresponents a manteniment de cementiris o arxius.
 • Oferint assistència als pobles petits per ajudar-los a millorar i a ser més dinàmics.
 • Acompanyant els municipis en matèria de contractació pública.
 • Continuant amb el desplegament del Catàleg de serveis, que permet prestar assessorament i assistència als ajuntaments de la demarcació.
 • Acompanyant els ajuntaments i proporcionant-los les eines necessàries per continuar desplegant l'administració electrònica.
 • En relació amb l'habitatge, donant suport per fer front a una de les problemàtiques present a la majoria de municipis i que pateix una part important de la ciutadania:
  • Contribuint amb ajudes als municipis per fomentar el desenvolupament de les polítiques locals, sobretot per augmentar del parc d'habitatges destinats a polítiques socials i per millorar la qualitat d'aquest parc a fi de garantir el dret dels ciutadans a un habitatge digne.
  • Promovent un programa per lluitar contra la pobresa energètica, tot posant l'habitatge al centre de les polítiques locals i empoderant la ciutadania per tal de reduir la despesa energètica de les llars i les emissions de CO2.

 

3. Àmbit social i mediambiental

Donar suport a la ciutadania i atendre les seves necessitats i demandes, tot posant els ciutadans al centre de les polítiques de la Diputació. Consolidar l'aposta en acció social, salut pública i medi ambient, com a eines vertebradores de les polítiques de la Diputació de Girona.

Com?

En relació amb l'acció social i la salut pública, des de Dipsalut:

 • Destinant recursos a desplegar noves iniciatives de suport per avançar en la igualtat de gènere, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones i la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI.
 • Millorant i ampliant el servei d'assistència a domicili per a la gent gran amb l'objectiu de reduir el nombre de persones de més de 80 anys sense un contacte directe amb serveis d'assistència o serveis sanitaris.
 • Continuant impulsant «Girona Territori Saludable» com a eix vertebrador de les polítiques saludables i socials.

En relació amb el medi ambient:

 • Desplegant un pla de xoc, quant a polítiques mediambientals de la Diputació de Girona, per lluitar contra el canvi climàtic, amb una clara aposta per les energies renovables, l'eficiència energètica, l'autoconsum, la disminució de les emissions de CO2, el reciclatge i per l'aplicació del Pacte d'Alcaldes per l'Energia i el Clima, tot acompanyant els ajuntaments, que són els agents i el principal motor de canvi, a l'hora d'impulsar polítiques que reverteixin el canvi climàtic i els seus efectes.
 • Assentant les bases per aconseguir una Diputació amb zero emissions de CO2.
 • Lluitant contra el canvi climàtic mitjançant ajuts orientats a un nou model de transició energètica, a la millora de l'eficiència energètica, el reciclatge i l'autoconsum.

 

4. Cultura, esports i educació

Donar suport a moltes iniciatives culturals i esportives que cap altra administració podria ajudar a promoure.

Com?

 • Seguint desplegant les iniciatives encaminades a garantir l'accés a la cultura de tots els ciutadans, independentment de la seva condició social o física, i facilitar que la ciutadania pugui col·laborar de manera directa en diverses iniciatives culturals impulsades per la Diputació.
 • Consolidant l'ampliació de les ajudes per a la inversió en equipaments esportius i per al seu manteniment, i de les ajudes a la cultura i l'esport en general.
 • Creant i incorporant accions encaminades a l'impuls i la coordinació dels pobles i ciutats educadors.

 

5. Desenvolupament econòmic

Millorar les condicions socioeconòmiques del territori, tant per fomentar noves activitats i generar ocupació com per enfortir les activitats econòmiques i els llocs de treball ja existents.

Com?

 • Gestionant els programes que afavoreixen la competitivitat i el posicionament estratègic de la demarcació.
 • Treballant amb la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), amb el comerç, els mercats...
 • Impulsant els estudis estratègics que permetin desenvolupar a posteriori programes singulars de desenvolupament econòmic.
 • Desenvolupant accions per impulsar i actualitzar els polígons industrials de la demarcació.
 • Mitjançant programes com CO-CREIX, de suport a l'emprenedoria.
 • Mitjançant programes com SITMUN o XIFRA, que, combinats entre si, ofereixen als municipis la possibilitat d'analitzar dades socioeconòmiques i visualitzar l'impacte territorial de les diferents actuacions que impulsen els municipis.
 • Apostant per la promoció turística de la demarcació, en col·laboració amb el Patronat de Turisme.
 • Treballant perquè la Costa Brava es pugui convertir en reserva de la biosfera, una distinció de renom internacional que ha de reconèixer les particularitats d'un entorn privilegiat, marca indiscutible de la nostra demarcació.
 • Treballant conjuntament amb la Generalitat per fer efectiu el desplegament de la fibra òptica.

 

6. Catàleg de serveis

Desenvolupar el Catàleg de serveis que ofereixen les diferents àrees de la Diputació i els ens que hi estan adscrits, una eina necessària per planificar una estratègia a curt, mitjà i llarg termini dels serveis que presta la Diputació de Girona, així com l'assistència als municipis del seu àmbit territorial.

 

7. Objectius de Desenvolupament Sostenible i Agenda 2030

Establir la planificació estratègica de la Diputació de Girona i tots els seus serveis i objectius, en consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030. Els ODS han de ser el marc comú i estratègic de totes les polítiques de les diferents àrees de la Diputació de Girona.