Formació contínua per al personal de l'Administració local

La formació té un paper fonamental en el desenvolupament de les competències de les persones que integren l'Administració local, i també en la millora de la qualitat dels nostres serveis públics.

Per això la Diputació de Girona i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques presenten el Pla de Formació, que s'emmarca dins dels Acords per a la Formació Contínua de les Administracions Públiques (AFCAP).

Els objectius de l'esmentat Pla són:

  • Millorar la qualitat del treball que realitzen els treballadors públics, i així millorar la qualitat del servei públic que s'ofereix al ciutadà.
  • Facilitar el procés de modernització de l'Administració local de les comarques gironines i incrementar el paper de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació en el desenvolupament local i en la millora dels serveis als ciutadans.
  • Potenciar els recursos humans de l'Administració local i facilitar el desenvolupament personal i professional dels treballadors locals.
  • Difondre una actitud favorable vers l'aprenentatge i permetre l'adaptació de les qualificacions als canvis a què es veuen sotmeses les organitzacions.

Les inscripcions són gratuïtes i les places limitades.

Es pot sol·licitar la inscripció utilitzant el full que s'acompanya a la darrera pàgina, que s'ha d'emplenar i remetre per fax al número 972 18 51 32, o bé per Internet, a l'adreça http://www.ddgi.cat/AFCAP.

Les sol·licituds hauran de presentar-se degudament emplenades, atès que és el document en què es basa la selecció dels alumnes.

Un cop rebudes les sol·licituds d'inscripció, i en cas que el nombre d'inscrits superi el nombre de places disponibles, es considerarà:

  • L'adequació del perfil del sol·licitant al del destinatari del curs
  • L'adequació entre les funcions del lloc de treball i els objectius i continguts de l'acció formativa
  • La representativitat del màxim nombre d'ajuntaments o consells comarcals de la demarcació
  • L'ordre d'inscripció
  • L'absència injustificada a algun curs de l'any anterior sense que s'hagi comunicat oportunament
  • En cas que el nombre d'inscrits sigui insuficient per desenvolupar l'activitat formativa, aquesta podrà ser reagrupada o bé anul·lada.

Mes informació