Recursos Humans

Recursos Humans gestiona, programa, estableix i concreta les estratègies, les polítiques i els procediments de la corporació en matèria de recursos humans i organització, d'acord amb les directrius emanades des dels òrgans de govern, les normes legals i els criteris d'eficàcia, eficiència i equitat en la gestió pública, amb l'objectiu d'aconseguir una plantilla adequada en volum i estructura, motivada i flexible, amb uns costos adequats i un funcionament eficient i objectiu per al ciutadà. Per aconseguir-ho, compleix les funcions genèriques següents:

 

 • Dirigir i coordinar els recursos humans, econòmics i materials assignats per assegurar els seus objectius.
 • Elaborar i administrar el pressupost del seu àmbit competencial i del capítol I del Pressupost general.
 • Elaborar normatives i establir millores en els processos gestionats en el seu àmbit competencial.
 • Preparar informes tècnics sobre el funcionament del seu àmbit d'actuació i les actuacions realitzades, i elaborar les propostes per millorar la gestió.
 • Analitzar i resoldre les consultes i incidències derivades dels processos gestionats en l'àmbit de treball i assessorar sobre directrius, normatives i procediments.
 • Promoure i facilitar la interlocució amb les unitats internes amb les quals gestionen processos compartits i la coordinació amb les institucions externes.
 • Establir l’estratègia general en la gestió dels recursos humans dels organismes autònoms i entitats dependents de la Diputació de Girona, per donar coherència interna als objectius de gestió de personal que implementi el grup institucional de la Diputació.

 

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Compartir Compartir
 • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A