Presidència i Vicepresidències

Presidència

El president és el representant legal de la Diputació i en dirigeix el govern i l’administració. És escollit entre els diputats que componen el Ple de la corporació.

President

Vicepresidències

Els vicepresidents substitueixen el president en cas de vacant, absència o impossibilitat, segons l’ordre de nomenament. El president els designa lliurement entre els membres de la Junta de Govern.

Vicepresident primer

Vicepresident segon

Vicepresidenta tercera