Exposició pública del Pressupost 2019

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió extraordinària de 27 de novembre de 2018, ha aprovat inicialment el pressupost general de la Diputació de Girona i els pressupostos del Consorci Costa Brava – Entitat Local de l'Aigua, del Consorci de les Vies Verdes de Girona i del Consorci de les Gavarres, adscrits a la Diputació de Girona, per a l'exercici 2019.

De conformitat amb l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i amb l'article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, els pressupostos s'exposen al públic pel termini de quinze dies hàbils des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, als efectes de reclamacions i al·legacions. Dit termini d'exposició pública finalitza el dia 21 de desembre de 2018.

Si durant l'esmentat termini no es presenten reclamacions o al·legacions, els pressupostos es consideraran definitivament aprovats.

 

Exposició pública del pressupost de l’exercici 2019, aprovat inicialment pel Ple de la Diputació del 27 de novembre [PDF]

 

 

 

 
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A