Consulta pública prèvia a l’elaboració de normes

 

La consulta pública prèvia de projectes normatius és un tràmit per afavorir la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes amb rang de llei i reglaments, d’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Per tant, amb caràcter previ a l’elaboració d’un projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s’ha de demanar l’opinió a la ciutadania i a les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:

  • Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  • La necessitat i oportunitat d’aprovar-la.
  • Els objectius de la norma.
  • Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Aquesta disposició es complementa amb les previsions de l’article 69 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les quals estableixen també l’obligatorietat d’obrir canals de consulta que facilitin la participació ciutadana en l’elaboració de normes, i obliguen a fer públics els resultats d’aquests processos.

 

Per tal de donar compliment a aquestes disposicions, a través de la pàgina web de la Diputació de Girona, s’ha de sol·licitar l’opinió dels subjectes i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma. En el cas de la Diputació de Girona, atesa la seva potestat per establir normes amb rang reglamentari, les disposicions sotmeses a consulta pública prèvia són, en general, les ordenances i els reglaments.

A qui s’adreça

D’acord amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, poden participar en la consulta pública prèvia tots els subjectes i organitzacions més representatives potencialment afectats per una futura norma. Així, el tràmit de consulta pública prèvia pot ser utilitzat tant per persones físiques com jurídiques, incloent-hi també els ens públics.

Terminis

Cada consulta pública prèvia disposa d’un termini específic de presentació d’opinions i propostes d’acord amb la data d’obertura del tràmit. Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s’han d’enviar en el termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’aprovació de la consulta prèvia a l’elaboració o modificació d’una disposició de caràcter general, d’acord amb el que disposa l’article.

Presentació de sol·licituds

Per poder fer aportacions amb caràcter previ a l’elaboració de projectes o avantprojectes de normes de rang reglamentari cal utilitzar el formulari previst a aquest efecte i trametre’l a l’adreça de correu electrònic que s’especifiqui per a cada procediment d’elaboració de disposicions de caràcter general.

  • Forma telemàtica: Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona. El formulari s’ha de trametre a l’adreça de correu electrònic que s’especifica per a cada procediment d’elaboració de disposicions de caràcter general. D’acord amb l’obligatorietat de relacionar-se amb mitjans únicament electrònics que estableix l’article 14.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques han d’utilitzar sempre la forma telemàtica.
  • Forma convencional: Al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, núm. 4-5, 17004, de Girona) o per qualsevol dels mitjans que preveu la legislació de procediment administratiu (aquesta via està disponible únicament per a les persones físiques; en resten exclosos tots els subjectes detallats en l’article 14.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Normativa d’aplicació general

  • Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.