Història

El desenvolupament (1836-1908)

A partir del moment en què la Diputació disposa d’un marc legal i institucional estable, la corporació ja pot començar a normalitzar la seva activitat i a definir els àmbits de la seva política. Una de les primeres decisions en aquest sentit és la constitució de la Comissió Científica i Artística l’any 1838. Aquesta Comissió és el precedent de la prolífica Comissió Provincial de Monuments. L’any 1841 es crea l’Institut de Girona i, el mateix any, la corporació es dota del seu primer cos armat: la Guàrdia Provincial.

El 1844 apareix el primer Pla de Carreteres i el 1849 la Llei de beneficència trasllada a la Diputació la responsabilitat de l’atenció dels malalts psiquiàtrics, raó per la qual es decideix construir un hospital i gestionar la compra dels terrenys de Mas Cadell, a Salt. El 1855 l’ens crea la seva primera granja-escola, a Fortianell, i l’any següent dóna suport a la creació de la Biblioteca Pública de Girona.

Entre 1861 i 1870 la corporació pren un seguit de decisions polítiques i estratègiques que reforcen el rol d’institució representativa dels interessos de les comarques gironines a diferents àmbits: per exemple, aporta finançament perquè Narcís Monturiol pugui construir el seu famós submarí, s’oposa al projecte de transvasament d’aigües del Ter cap a Barcelona, funda la impremta de l’Hospici i obre el museu de Sant Pere de Galligants. Seguint aquesta mateixa tendència, es crea un nou cos armat, el de Tiradores de la Diputació, destinat a protegir els serveis de recaptació, i es formalitza la dependència administrativa de l’Hospital de Santa Caterina. L’etapa del desenvolupament de la institució i de la seva activitat es clou, paradoxalment, amb l’adhesió a l’última guerra colonial, símbol de la decadència espanyola: la Diputació subscriu 25.000 pessetes de l’emprèstit estatal per a la guerra de Cuba i Filipines (1898).