Cooperació Cultural

Concerta, integra i genera processos de col·laboració i intercanvi que millorin les sinergies entre els diversos agents culturals, tant en el territori com en els diferents sectors, a través de les relacions amb els governs locals, el govern autònom, les indústries culturals, les universitats i el tercer sector.

Gestiona recursos de proximitat i formalitza les relacions i els partenariats amb els operadors públics i privats del territori per incidir en alguna o totes les fases de la cadena de producció cultural: formació, creació, producció, distribució i consum.

Presta un servei públic que es defineix per promoure la cultura, les arts i el coneixement al territori tot potenciant els agents involucrats en el cicle de disseny i implementació de polítiques culturals.

La formulació de la Cooperació Cultural es basa ens els principis de presència institucional, pertinença, capacitat, seguretat jurídica, neutralitat i eficiència.

 

Memòries de Cooperació Cultural:

 

Documentació d'interès:

 

Dades de contacte

Recursos econòmics
Recursos tècnics i materials
Formació
Activitats
Actualitat