Intervenció

La Intervenció General de la Diputació de Girona du a terme les funcions de control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària i de comptabilitat de la Diputació de Girona, dels seus organismes autònoms, de les entitats que en depenen i de les entitats que hagin estat sectoritzades dins del sector institucional de la corporació.

El detall de les diferents funcions de la Intervenció General de la Diputació de Girona es pot consultar a:

 

Dades de contacte