Assistència a entitats locals en control intern

El Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic, té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació, fent possible l’aplicació generalitzada de tècniques com l’auditoria, en les seves diferents modalitats, a les entitats locals, en termes homogenis amb els desenvolupats en altres àmbits del sector públic.

L’article 6.4 del Reial decret esmentat estableix que els òrgans interventors podran demanar, a través del president de l'entitat local, l'assessorament i informe dels serveis d'assistència municipal i dels òrgans competents de les diputacions provincials, cabildos, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials.

L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, atribueix a les diputacions la competència d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió, per garantir, en tot cas, la prestació dels serveis de secretaria i intervenció als municipis de menys de 1.000 habitants.

Per la seva part, l’article 36.1 g atribueix a les diputacions la competència en la prestació dels serveis de contractació centralitzada en els municipis amb població inferior a 20.000 habitants.

Addicionalment, les lletres c i d de l’article 36.2 determinen que la Diputació ha de garantir l'exercici de les funcions públiques necessàries en els ajuntaments i prestar suport en la selecció i formació del seu personal sense perjudici de l'activitat desenvolupada en aquestes matèries per l'Administració de l'Estat i la de les comunitats autònomes, així com donar suport als ajuntaments per a la tramitació de procediments administratius i la realització d'activitats materials i de gestió, i assumir-les quan aquells les hi encomanin.

Entenent que l’aplicació de les previsions que conté el Reial decret 424/2017 esdevé un àmbit complex que requereix l’especialització adequada del personal local, amb la finalitat de donar resposta als nous requeriments normatius, i atenent la tipologia de municipis de la demarcació de Girona, la Diputació de Girona ofereix als ens locals gironins, prioritàriament als de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern de les entitats locals de Girona.

 

 

Més informació

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A