Assistència a entitats locals en control intern

El Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic, té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació, fent possible l’aplicació generalitzada de tècniques com l’auditoria, en les seves diferents modalitats, a les entitats locals, en termes homogenis amb els desenvolupats en altres àmbits del sector públic.

L’article 6.4 del Reial decret esmentat estableix que els òrgans interventors podran demanar, a través del president de l'entitat local, l'assessorament i informe dels serveis d'assistència municipal i dels òrgans competents de les diputacions provincials, cabildos, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials.

L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, atribueix a les diputacions la competència d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió, per garantir, en tot cas, la prestació dels serveis de secretaria i intervenció als municipis de menys de 1.000 habitants.

Per la seva part, l’article 36.1 g atribueix a les diputacions la competència en la prestació dels serveis de contractació centralitzada en els municipis amb població inferior a 20.000 habitants.

Addicionalment, les lletres c i d de l’article 36.2 determinen que la Diputació ha de garantir l'exercici de les funcions públiques necessàries en els ajuntaments i prestar suport en la selecció i formació del seu personal sense perjudici de l'activitat desenvolupada en aquestes matèries per l'Administració de l'Estat i la de les comunitats autònomes, així com donar suport als ajuntaments per a la tramitació de procediments administratius i la realització d'activitats materials i de gestió, i assumir-les quan aquells les hi encomanin.

Entenent que l’aplicació de les previsions que conté el Reial decret 424/2017 esdevé un àmbit complex que requereix l’especialització adequada del personal local, amb la finalitat de donar resposta als nous requeriments normatius, i atenent la tipologia de municipis de la demarcació de Girona, la Diputació de Girona ofereix als ens locals gironins, prioritàriament als de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern de les entitats locals de Girona.

 

 

Dades de contacte