Contractació

El Servei de Contractació té atribuïdes les competències funcionals següents:

1) Tramitació dels expedients de contractació d'obres, de subministraments, de serveis, i de consultoria i assistència tècnica.

2) Tramitació del expedients de despesa menor de tots els centres gestors de la Diputació a l'empara del procediment de gestió de despesa P-1000.

3) Control i gestió de les despeses centralitzades de la Diputació.

 

Perfil del contractant

http://www.ddgi.cat/perfildelcontractant

 

Presentació del la documentació contractual

Iniciar tràmit e-TRAM

 

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A