Compra Pública

El Servei de Contractació té atribuïdes les competències funcionals següents:

1) Tramitació dels expedients de contractació d'obres, de subministraments, de serveis, i de consultoria i assistència tècnica.

2) Tramitació del expedients de despesa menor de tots els centres gestors de la Diputació a l'empara del procediment de gestió de despesa P-1000.

3) Control i gestió de les despeses centralitzades de la Diputació.

 

Perfil del contractant

http://www.ddgi.cat/perfildelcontractant

 

Presentació de la documentació contractual

Iniciar tràmit e-TRAM

 

 

Dades de contacte