Servei Jurídic

Comprèn l'assessorament jurídico-administratiu als municipis i entitats locals que ho sol·licitin, així com la defensa judicial d'aquests en els procedimints contenciosos administratius en què siguin part.

  • Emisió d'informes i evacuació de consultes de caracter jurídic que ens puguin fer els departaments de la Diputació, així com la defensa administrativa i judicial de la Corporació.
  • Cooperació jurídica local, consistent en el lliurament de dictàmens o informes i atendre les consultes que formulen els ajuntaments de la demarcació, així com la defensa judicial en l'àmbit contenciós administratiu d'aquelles entitats locals de conformitat amb el reglament aprovat a l'efecte.

Aquest departament té com a destinataris els municipis i entitats locals que ho sol·licitin, en els camps següents:

  • Assessorament jurídico-administratiu sobre qüestions que tinguin relació directa amb les competències municipals.
  • La defensa judicial de les entitats locals que no comptin amb serveis jurídics propis en els procediments contenciosos administratius en què aquests siguin part.
  • La defensa judicial en aquells processos per la via civil que comportin la defensa de béns municipals patrimonials o de domini públic.
  • Redacció d'informes, dictàmens i propostes de resolució d'índole jurídica.

 

 

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A