Secretaria General

La Secretaria General presta el servei d'assessorament legal preceptiu, fe pública i d'altres funcions públiques necessàries establertes per la Llei, l'exercici de les quals està reservat als funcionaris d'habilitació de caràcter nacional de conformitat amb el que disposa la Llei 7/85 reguladora de les Bases del Règim Local i RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el seu règim jurídic .

Dirigeix i coordina les accions de millora dels procediments administratius i dels assumptes vinculats al règim jurídic de l'organització i el funcionament dels òrgans necessaris i complementaris de la Diputació. Dirigeix i coordina els serveis adscrits a la Secretaria General.

Funcions específiques:

 • Les corresponents a les funcions públiques necessàries reservades per la normativa vigent
 • Emissió d'informes jurídics
 • Assistència a la Presidència de la Diputació, i als òrgans col·legiats en els quals s'estructura, en les convocatòries dels ordres del dia.
 • Custòdia de la documentació íntegra dels expedients de convocatòria dels òrgans col·legiats
 • Aixecament d'acta dels òrgans col·legiats i transcripció de les actes i resolucions dictades, funció certificant dels actes i acords, així com dels antecedents, llibres i acords de la Diputació.
 • Remissió a l'Administració de l'Estat i de la Generalitat de la còpia o extracte dels actes i acords adoptats.
 • Anotació en els expedients de les resolucions i acords que recaiguin
 • Assistència a la formalització de les licitacions, contractes i documents anàlegs en què intervingui l'entitat.
 • Custòdia del registre d'Interessos dels membres de la Diputació i de l'Inventari de Béns
 • Assistència al President/a i als Diputats/des en els actes de signatura de convenis, contractes, escriptures i documents anàlegs.
 • L'elaboració de propostes de millora de la capacitat tècnico-organitzativa de la Diputació, adreçada a l'increment de l'eficàcia dels procediments estructurals derivats del règim jurídic de l'organització i el funcionament de la Diputació.
 • La direcció, coordinació i control dels serveis adscrits a la Secretaria General i de les secretaries delegades de les Comissions informatives de la Diputació, dels seus organismes autònoms i societats mercantils que en dependen.

Serveis i activitats

Dades de contacte