Xaloc

La Xarxa Local de Municipis (Xaloc) és un organisme autònom de la Diputació de Girona, creat per prestar serveis de suport i assistència als ens locals de les comarques de Girona.

Les finalitats de Xaloc són les següents:

 • Recaptar els tributs i altres ingressos de dret públic dels ens locals de la demarcació de Girona que deleguin en la Diputació les seves competències en aquesta matèria.
 • Prestar els serveis de gestió tributària necessaris (informació cartogràfica de base, formació i manteniment de padrons, pràctica de liquidacions, revisió de reclamacions, inspecció) per aconseguir una recaptació més eficient.
 • Assessorar els municipis i oferir-los assistència general i especialitzada, tècnica i de prestació de serveis, en els àmbits propis de l’administració local i en matèries com organització, recursos humans, suport jurídic, econòmic i comptable (SAF).
 • Col·laborar amb altres administracions públiques de diferent àmbit territorial per a la consecució d’una millor i més eficaç prestació dels serveis respectius en matèria tributària, recaptatòria i cadastral.
 • Prestar qualsevol altra activitat o servei connex, derivat o necessari per garantir una millor efectivitat en les actuacions anteriors.

La prestació d'aquests serveis es fonamenta en els següents principis:

 • Principi de complementarietat: l'assistència complementa les actuacions o activitats municipals.
 • Principi de petició municipal: l'assistència ha de ser sol.licitada per l'entitat local.
 • Principi de proximitat: l'assistència es presta procurant l'apropament físic dels mitjans als  municipis.

 

Serveis que s'ofereixen
Actualitat
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Compartir Compartir
 • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A