logo subvencions al dia

Ajuntaments Consells comarcals Mancomunitats
Consorcis Ens local Altres
BOP BOE DOGC DOUE

Resultat de la cerca30/05/2017

FI DE TERMINI
DIARI OFICIAL
CONCEPTE
08/06/2017DOGCGuardons del turisme de Catalunya, convocatòria 2017
12/06/2017DOGCSubvencions el l'àmbit del patrimoni cultural>> Convocatòria>> Correcció d'errades>> Modificació
15/06/2017BOPSubvencions per a actuacions municipals per nevades>> Convocatòria
16/06/2017BOPSubvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials>> Convocatòria
26/06/2017DOGCSubvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals>> Convocatòria
26/06/2017DOGCSubvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals>> Convocatòria
30/06/2017DOUEInterreg Europe. Tercera convocatòria.
07/09/2017DOUEPrograma LIFE. Convocatòria per a projectes de medi ambient i acció climàtica.
30/09/2017BOPSubvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, de la demarcació de Girona, per cobrir part dels costs de redacció de projectes d'algunes convocatòries finançades per la Unió Europea>> Convocatòria
04/10/2017BOEConvocatòria de propostes. Programa Erasmus +
05/10/2017BOPSubvencions per al finançament de l'assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut. LE 2017/8. Girona>> Convocatòria
31/10/2017BOPSubvencions als ajuntaments per estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge 2017.>> Convocatòria
31/12/2017BOPPrograma "Millora de a competitivitat territorial">> Convocatòria
30/05/2018BOEConvocatòria d'ajudes per a canvi modal i ús més eficient de les formes de transport
30/05/2018BOESegona convocatòria del programa d'ajudes per actuacions de renovació de les instal·lacions d'enllumenat exterior municipal>> Convocatòria
31/12/2018BOPServeis en matèria d'administració electrònica als ens locals de la demarcació de Girona.
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions per a polítiques de foment de la Participació Ciutadana
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l'àmbit de la salut i social a la demarcació de Girona
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions a les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció per a l'incentiu a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i d'altres col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i per a projectes d'autoocupació.
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions per a la instal·lació d'elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals, centres municipals de formació d'adults i centres docents d'educació especial ubicats a la demarcació de Girona
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions per a la realització d'inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme.
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions per a publicacions d'interès local editades pe ajuntaments
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions que tinguin per finalitat l'execució d'obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments i instal·lacions i serveis de titularitat municipal i de les mancomunitats, conseqüència de catàstrofes naturals, així com xarxes viàries de les diputacions provincials, cabildos, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials.
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana
Pendent de convocatòriaBOEAjudes al teatre i al circ corresponents a l'any 2017
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions de caràcter excepcional als ajuntaments de les comarques gironines i als organismes autònoms que en depenen en l'àmbit de la informació i de les telecomunicacions
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions a les llars d'infants municipals
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h.