logo subvencions al dia

Ajuntaments Consells comarcals Mancomunitats
Consorcis Ens local Altres
BOP BOE DOGC DOUE

Resultat de la cerca29/03/2017

FI DE TERMINI
DIARI OFICIAL
CONCEPTE
30/03/2017BOPSubvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017>> Convocatòria
31/03/2017BOPSubvencions als ajuntaments de les comarques gironines de més de 30.000 habitants per finançar projectes i per facilitar-los l'accés a les noves tecnologies per a l'any 2017
31/03/2017BOPSubvencions als ajuntaments de les comarques gironines de fins a 30.000 habitants per finançar projectes i per facilitar-los l'accés a les noves tecnologies per a l'any 2017
31/03/2017DOUESegona convocatòria del Programa SUDOE per al període 2014-2020
31/03/2017BOPSubvencions per al finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport a les comarques gironines. Anualitat 2017.
31/03/2017BOPSubvencions per tal que museus i col·leccions de les comarques gironines dotin d'equipaments relacionats amb les noves tecnologies. Any 2017
31/03/2017BOPSubvencions per a la creació de públics per a la cultura>> Convocatòria
03/04/2017DOGCSubvencions a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals>> Convocatòria
03/04/2017DOGCSubvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública>> Convocatòria
05/04/2017DOGCBases reguladores per a la concessió de subvencions per a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla d'Acció per al desplegament d'infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019).>> Convocatòria
06/04/2017DOUEConvocatòria de propostes del Subprograma Media. Suport a la formació EACEA/26/2016
07/04/2017BOEAjudes del Fons Social Europeu, previstes en el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (ajudes AP-POEJ) destinades a la integració sostenible de persones joves en el mercat de treball
10/04/2017DOGCSubvencions el l'àmbit de les lletres>> Convocatòria
13/04/2017BOEAjudes a entitats locals territorials i entitats públiques depenents de les entitats locals territorials pel manteniment d'aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació a través de l'Aula Mentor
15/04/2017BOPSubvencions del programa "Del Pla a l'Acció". Anualitat 2017
20/04/2017DOGCSubvencions per a programacions estables d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals>> Convocatòria
20/04/2017BOPSubvencions per al suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona per les despeses d'inversió en equipaments dels consultoris locals>> Convocatòria
20/04/2017BOPSubvencions adreçades a les administracions locals i entitats sense ànim de lucre per al finançament ordinari dels consultoris locals, centres municipals de formació d'adults i centres docents d'educació especial ubicats a la demarcació de Girona>> Convocatòria
27/04/2017DOGCSubvencions per a la producció municipal i l'exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d'espectacles d'arts escèniques i música sense finalitat lucrativa>> Convocatòria
28/04/2017BOPSubvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit comarcal 2017>> Modificació de les bases>> Convocatòria
30/04/2017BOPSubvencions a ajuntaments i a entitats per a l'organització d'esdeveniments de caràcter firal
02/05/2017DOUEPrograma Erasmus+. KA2 - cooperació per la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques.
12/05/2017BOPSubvencions per al suport econòmic a les inversions en equipament del consultori local i el manteniment de Parcs Urbans i Xarxes d'itineraris saludables. LE 2017/10. Girona>> Convocatòria
22/05/2017DOUEPrograma Erasmus+. Acció clau 3: Recolzament a la reforma de les polítiques. Inclusió social a través de l'educació, la formació i la joventut (acció clau 3)
12/06/2017DOGCSubvencions el l'àmbit del patrimoni cultural>> Convocatòria
30/06/2017DOUEInterreg Europe. Tercera convocatòria.
30/09/2017BOPSubvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, de la demarcació de Girona, per cobrir part dels costs de redacció de projectes d'algunes convocatòries finançades per la Unió Europea>> Convocatòria
04/10/2017BOEConvocatòria de propostes. Programa Erasmus +
05/10/2017BOPSubvencions per al finançament de l'assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut. LE 2017/8. Girona>> Convocatòria
31/10/2017BOPSubvencions als ajuntaments per estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge 2017.>> Convocatòria
31/12/2017BOPPrograma "Millora de a competitivitat territorial">> Convocatòria
31/12/2018BOPServeis en matèria d'administració electrònica als ens locals de la demarcació de Girona.
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions de suport econòmic als ajuntaments, als ens locals supramunicipals i les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius que responguin als objectius del programa salut i crisi
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions a les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció per a l'incentiu a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i d'altres col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i per a projectes d'autoocupació.
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l'àmbit de la salut i social a la demarcació de Girona
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions per a publicacions d'interès local editades per ajuntaments
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions per a actuacions municipals per nevades
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions de caràcter excepcional als ajuntaments de les comarques gironines i als organismes autònoms que en depenen en l'àmbit de la informació i de les telecomunicacions
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions que tinguin per finalitat l'execució d'obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments i instal·lacions i serveis de titularitat municipal i de les mancomunitats, conseqüència de catàstrofes naturals, així com xarxes viàries de les diputacions provincials, cabildos, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials.
Pendent de convocatòriaBOEAjudes al teatre i al circ corresponents a l'any 2017
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals, centres municipals de formació d'adults i centres docents d'educació especial ubicats a la demarcació de Girona
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions de suport econòmic als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre per a la promoció de la salut i intervencions terapèutiques
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions pel finançament de la segureta, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de la demarcació de Girona

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h.