Intervenció

En matèria de control intern, la Intervenció General té atribuïdes les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària de la Diputació, mitjançant l’exercici de:

  • Instrucció control intern de la gestió econòmica de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils que en depenen
  • La funció interventora, és a dir, controlar abans que siguin aprovats els actes que donin lloc a reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i pagaments que se'n derivin, i la inversió o aplicació en general dels fons públics.
  • El control financer, és a dir, comprovar el funcionament en l’aspecte econòmico-financer dels serveis de la Diputació, així com dels seus organismes i societats dependents.
  • El control d’eficàcia, és a dir, comprovar de forma periòdica el grau de compliment dels objectius, així com l’anàlisi del cost de funcionament dels serveis i del rendiment dels respectius serveis i inversions.

 

 

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
eFACT
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A