logo subvencions al dia

Ajuntaments Consells comarcals Mancomunitats
Consorcis Ens local Altres
BOP BOE DOGC DOUE

Resultat de la cerca23/06/2017

FI DE TERMINI
DIARI OFICIAL
CONCEPTE
30/06/2017DOGCSubvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme.>> Convocatòria
30/06/2017DOUEInterreg Europe. Tercera convocatòria.
03/07/2017BOEAjudes per a l'organització de festivals i certàmens cinematogràfics a Espanya durant l'any 2017
06/07/2017DOGCSubvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020.>> Convocatòria
31/07/2017DOGCSubvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris
31/07/2017BOPSubvencions per a polítiques de foment de la Participació Ciutadana>> Convocatòria
07/09/2017DOUEPrograma LIFE. Convocatòria per a projectes de medi ambient i acció climàtica.
12/09/2017DOGCSubvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local
20/09/2017BOPSubvencions per a finançar les actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona. PT10
25/09/2017DOGCSubvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals
30/09/2017BOPSubvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, de la demarcació de Girona, per cobrir part dels costs de redacció de projectes d'algunes convocatòries finançades per la Unió Europea>> Convocatòria
04/10/2017BOEConvocatòria de propostes. Programa Erasmus +
05/10/2017BOPSubvencions per al finançament de l'assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut. LE 2017/8. Girona>> Convocatòria
15/10/2017BOEAjudes per l¿adquisició de vehicles d¿energies alternatives i per a la implementació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics a l¿any 2017 (Paln MOVEA 2017)
31/10/2017BOPSubvencions als ajuntaments per estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge 2017.>> Convocatòria
31/12/2017BOPPrograma "Millora de a competitivitat territorial">> Convocatòria
30/05/2018BOEConvocatòria d'ajudes per a canvi modal i ús més eficient de les formes de transport
30/05/2018BOESegona convocatòria del programa d'ajudes per actuacions de renovació de les instal·lacions d'enllumenat exterior municipal>> Convocatòria
31/12/2018BOPServeis en matèria d'administració electrònica als ens locals de la demarcació de Girona.
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals, centres municipals de formació d'adults i centres docents d'educació especial ubicats a la demarcació de Girona
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua
Pendent de convocatòriaBOEAjudes al teatre i al circ corresponents a l'any 2017
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l'àmbit de la salut i social a la demarcació de Girona
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions per a la instal·lació d'elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions de caràcter excepcional als ajuntaments de les comarques gironines i als organismes autònoms que en depenen en l'àmbit de la informació i de les telecomunicacions
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions per a publicacions d'interès local editades pe ajuntaments
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions a les llars d'infants municipals
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions a les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció per a l'incentiu a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i d'altres col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i per a projectes d'autoocupació.
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions per a la realització d'inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions que tinguin per finalitat l'execució d'obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments i instal·lacions i serveis de titularitat municipal i de les mancomunitats, conseqüència de catàstrofes naturals, així com xarxes viàries de les diputacions provincials, cabildos, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials.
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A