logo subvencions al dia

Ajuntaments Consells comarcals Mancomunitats
Consorcis Ens local Altres
BOP BOE DOGC DOUE

Resultat de la cerca25/05/2017

FI DE TERMINI
DIARI OFICIAL
CONCEPTE
26/05/2017BOPSubvencions per a projectes que lluiten contra la pobresa i l'exclusió social i per l'atenció social>> Convocatòria
26/05/2017DOGCSubvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer>> Convocatòria
26/05/2017BOPSubvencions de suport econòmic als consells comarcals i els seus ens dependents per a projectes d'atenció social
08/06/2017DOGCGuardons del turisme de Catalunya, convocatòria 2017
12/06/2017DOGCSubvencions el l'àmbit del patrimoni cultural>> Convocatòria>> Correcció d'errades>> Modificació
15/06/2017BOPSubvencions per a actuacions municipals per nevades>> Convocatòria
16/06/2017BOPSubvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials>> Convocatòria
26/06/2017DOGCSubvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals>> Convocatòria
26/06/2017DOGCSubvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals>> Convocatòria
30/06/2017DOUEInterreg Europe. Tercera convocatòria.
07/09/2017DOUEPrograma LIFE. Convocatòria per a projectes de medi ambient i acció climàtica.
30/09/2017BOPSubvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, de la demarcació de Girona, per cobrir part dels costs de redacció de projectes d'algunes convocatòries finançades per la Unió Europea>> Convocatòria
04/10/2017BOEConvocatòria de propostes. Programa Erasmus +
05/10/2017BOPSubvencions per al finançament de l'assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut. LE 2017/8. Girona>> Convocatòria
31/10/2017BOPSubvencions als ajuntaments per estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge 2017.>> Convocatòria
31/12/2017BOPPrograma "Millora de a competitivitat territorial">> Convocatòria
30/05/2018BOEConvocatòria d'ajudes per a canvi modal i ús més eficient de les formes de transport
30/05/2018BOESegona convocatòria del programa d'ajudes per actuacions de renovació de les instal·lacions d'enllumenat exterior municipal>> Convocatòria
31/12/2018BOPServeis en matèria d'administració electrònica als ens locals de la demarcació de Girona.
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions de caràcter excepcional als ajuntaments de les comarques gironines i als organismes autònoms que en depenen en l'àmbit de la informació i de les telecomunicacions
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions per a publicacions d'interès local editades pe ajuntaments
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions per a polítiques de foment de la Participació Ciutadana
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions a les llars d'infants municipals
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions a les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció per a l'incentiu a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i d'altres col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i per a projectes d'autoocupació.
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals, centres municipals de formació d'adults i centres docents d'educació especial ubicats a la demarcació de Girona
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions que tinguin per finalitat l'execució d'obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments i instal·lacions i serveis de titularitat municipal i de les mancomunitats, conseqüència de catàstrofes naturals, així com xarxes viàries de les diputacions provincials, cabildos, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials.
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l'àmbit de la salut i social a la demarcació de Girona
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme.
Pendent de convocatòriaBOEAjudes al teatre i al circ corresponents a l'any 2017

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h.