Edicte d'aprovació definitiva de la modificació del preu públic de la col·lecció Quaderns de Fotografia a l'annex de l'Ordenança reguladora del preu públic pel servei de subscripcions i venda d'edicions i publicacions corporatives


Us podeu descarregar el document en els següents formats

Organisme Diputació de Girona
Categoria Ordenances > Fiscals
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > INSPAI, Centre de la Imatge