Ordenança reguladora de la taxa pel servei d'assistència tècnica en la supervisió de projectes d'obres (2018)


Us podeu descarregar el document en els següents formats

Organisme Diputació de Girona
Categoria Ordenances > Fiscals
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar > Cooperació Cultural
Etiquetes Assistencia_tecnica