Ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen per a les proves d'accés a les places convocades per la Diputació de Girona i els organismes autònoms


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 10727 bytes
Organisme Diputació de Girona
Any 2015
Categoria Ordenances > Fiscals
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)