Ordenança reguladora del preu públic pel servei de subscripcions i venda d'edicions i publicacions corporatives


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 125361 bytes
Organisme Diputació de Girona
Categoria Ordenances > Fiscals
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Comunicació Cultural