Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Aula de Natura El Meandre

Pladevall 15bis, Can Busquetics / Bústia 67
Cellera de Ter, la - Selva
Telèfon: 621268944
Fax:

https://www.elmeandre.cat/
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Bestioles de les ribes del Ter


Descripció breu:

Activitat de descoberta dels macroinvertebrats del riu amb la metodologia del projecte «Rius». Mitjançant salabres, safates, lupes, etc., capturarem aquests animalons per identificar-los i determinar l'índex de qualitat de l'aigua amb una fitxa que, a través d'un codi de colors, relaciona les famílies amb la qualitat. Tot plegat ens ajudarà a valorar aquestes bestioles com a indicadors de qualitat dels ecosistemes fluvials, així com a respectar-los igual que als animals que més simpatia desperten entre les persones.


Lloc o equipament:

L'activitat es durà a terme al riu Ter, al tram que transita just a l'est del nucli urbà de la Cellera de Ter


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

3 h 30 min


Preu/alumne original:

7 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

4.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

- Descobrir un espai natural amb un alt valor ecològic (protegit per la UE com a Xarxa Natura 2000), per aprendre a valorar el nostre entorn més proper.
- Reconèixer i classificar la comunitat de macroinvertebrats del riu per donar a conèixer aquesta fauna tan desconeguda pel gran públic.
- Posar en valor els macroinvertebrats de riu com a indicadors de qualitat de l'agua.
- Aprendre a respectar els macroinvertebrats de riu.
- Conèixer i familiaritzar-se amb la metodologia d'un projecte científic real (ciència ciutadana).


Descripció de l'activitat:

Mitjançant la metodologia del projecte «Rius», estudiarem els macroinvertebrats del riu. Ens organitzem en petits grups i ens distribuïm per diferents punts del riu. A cada grup se li reparteix el material i se li expliquen les pautes per capturar els macroinvertebrats. Es demana als alumnes que tinguin el màxim de cura a l'hora de manipular-los. Amb l'ajuda de fitxes han d'identificar-los, classificar-los i anotar-los a la fitxa de camp. Després hauran de determinar l'índex de qualitat de l'aigua: cadascuna de les famílies té un codi de color associat, que és com un semàfor que va del blau (qualitat molt bona) al vermell (dolenta). Segons el nivell educatiu es pot adaptar. Per exemple, per a cicle mitjà es pot simplificar aquesta part de l'activitat, fent només la identificació. Amb els joves, es farà una discussió sobre els problemes que té el riu.


Materials utilitzats:

Salabres, safates, lupes, pinzells, les fitxes per identificar i classificar els macroinvertebrats, la fitxa de camp per anotar els resultats i la fitxa per determinar l'índex de qualitat de l'aigua.


Mecanismes d'avaluació:

En finalitzar l'activitat, cada grup d'alumnes exposa a la resta un dels macroinvertebrats que ha descobert. A continuació, mitjançant un joc col·lectiu molt simple, els alumnes trauran una conclusió sobre la qualitat de l'aigua del riu. El monitor aprofitarà l'exposició per aclarir dubtes i consolidar conceptes. Amb els alumnes de cicle mitjà es pot simplificar l'avaluació fent el joc de «Mussols i ratolins. També es farà arribar un formulari electrònic al professorat per avaluar l'activitat i proposar millores.


Observacions:

Aquesta activitat és adient per als mesos de març-juny i setembre-octubre. Es demana als participants que duguin botes d'aigua o escarpins i roba de recanvi. Com a activitat complementària proposem un treball previ a l'aula per familiaritzar els alumnes amb els conceptes de macroinvertebrats i amb la metodologia. Es farà arribar al professorat la documentació per poder realitzar-lo. Això permetrà un millor aprofitament del temps que dura l'activitat, que es pretén que sigui com més pràctica millor.