La Premsa

Lloret de mar

70 L a primera publicació fou el quinzenari "EIIIoretense" dirigit per l'oficial de telègrafs Eduardo Sainz Noguera. Va aparèixer el dia 1 de gener de 1885 i s'extingí pel març de 1886, després d'haver tret 35 números. Tenia un format de 20 x 30. Tota la publicació va estar impregnada de la moda romàntica, pròpia de l'època. El següent periòdic fou "El Distrito Farnense". Tenia caràcter setmanal, començà a sortir el 9 de juliol de 1893 i s'acabà el 26 de juny de 1898, després d'haver donat a la llum pública 261 números, de gros format (30 x 42). El dirigia Hermenegild de Urréjola i era d'orientació republicana. EL POHVENIR PERIÓDICO ILUSTRACO DE AVISOS. Asu,;aos y ,;on CIAS actaw • .. ..__..,....,..~ ,._ .. s.ue.u• rna GLORIA Y HONOR AL INSIGIIE VA TE D. JOSf: FELIC Y CODINA Per a fer-li la competència sortí el 5 de juliol de 1896 un altre setmanari dominical, titulat "El Pervenir", de format idèntic, que durà fins al primer de maig de 1897. (Va editar 45 números). El director era Eugeni Carrió de Sabater. Era més aviat d'esperit conservador, però obert a les idees regionalistes i federals. Va passar un temps sense publicacions, fins que l'any 1907, amb el suport de la "Agrupación librepensadora y pacifista" va aparèixer "Salud y República". Tenia una autèntica fòbia anticlerical i només se'n "El POI"Venir" , que sortí durant el període 1895-96. van publicar dos números. A principi de 1908 va sortir "El Librepensador", també oposat a l'Església. Se'n van editar nou números. L'any 1911 es va publicar "Sindical", una mena de periòdic filial del diari barceloní "Solidaridad Obrera". Entre el 28 de març de 1918 i el 1 O de maig de 1919 van veure la llum pública "Justícia", fundat pel Sr. Joan Ros, (on, per primera vegada, es publicava una pàgina en català), i "El Precursor", de caire federal. També, dins d'aquella fornada, va aparèixer "lnfancia", quinzenari dedicat a l'educació racionalista, editat per l'Escola


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above