Page 33

Lloret de mar

els traginers. Pel març celebrava la festa principal la Confraria Antiga, els pabordes de la qual es renovaven el segon diumenge de quaresma. Per la segona festa de Pasqua es feia la benedicció del pa que els obrers aplegaven per les cases. El3 de maig s'anava en processó a Sant Joan del castell on es deia missa i des d'allà es beneïa el terme. El segon diumenge del mateix mes feien la festa del Roser, amb processó solemne. Per Sant Elm deien ofici a l'altar del sant i pagava la festa la gent de mar. Ell6 de juny s'anava en processó a Sant Quirze a dir missa cantada i vespres i els fadrins pagesos feien el ciri, el qual, en tornar la processó a vila, portaven a l'església parroquial. El29 s'anava a Sant Pere del Bosc a dir missa, però sense processó i pagaven els pescadors. Per Sant Cristòfol (juliol) se celebrava festa pel vot fet a causa d'un gran incendi hagut anteriorment i que s'apagà en tal dia. Feien el ciri els minyons i també hi havia processó. El dia abans de Santa Cristina feien el ciri les donzelles. L'endemà era la festa gran d'anada al santuari. Per Sant Jaume celebraven festa els fadrins. Els confrares del Roser feien dejuni el 3 d'agost per devoció a sant Domènec, fundador de la confraria. EllS d'agost feien el ciri "les dones dels ous" i hi havia una solemne processó amb la imatge de la Mare de Déu, sota tàlem i amb angelets. Per Sant Roc feien el ciri els forasters i s'oferia amb una relíquia del sant, segons antiga consuetud. Per Sant Llop (1 de setembre) hi havia missa a l'hospital i benedicció de l'aigua i de la fruita. El 8 de setembre feien festa les dones pageses i s'oferia el ciri amb processó a l'altar de Ntra. Sra. Antiga. El 27 era la festa dels sants Cosme i Damià, a l'hospital. El 6 d'octubre tornaven a fer festa solemne els confrares del Roser. EllS de novembre se celebrava Sant Romà, patró de Lloret. El 4 de desembre hi havia missa cantada en honor de santa Bàrbara, en previsió de tempestats. Els minyons de l'escola feien el ciri per l'ofici de Sant Nicolau (6 de desembre). Destaquem, també, que els lloretencs feien un pelegrinatge semblant al dels tossencs -per vot en temps de pesta- , però en aquest cas a Sant Sebastià de Maçanet. Aquest vot fou dispensat, amb el temps, pel bisbe Arévalo de Zuazo, que permeté canviar-ho per una processó per dins de Lloret. 1966: El bisbe Jubany descobreix una placa en memòria del rector Jaume F. Gibert, amb motiu de la celebració del Mil.lenari de la vila. 31


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above