L'església Parroquial

Lloret de mar

26 E I primitiu temple parroquial de Sant Romà, consagrat l'any 1079, quedava massa a l'interior. En el segle XV ja s'havia consolidat un nucli urbà arran de mar i, per això, els lloretencs decidiren construir-hi una nova església. Tot i que el bisbe ja concedí indulgències en 1445, no fou fins al 22 de juliol de 1509 que es posà la primera pedra en el lloc anomenat precisament "Sa Carbonera", perquè era on s'acumulava el carbó per ser comercialitzat per via marítima. Les obres reals començaren el primer de març de 151 O i en varen tenir cura els picapedrers gironins Bartomeu Roffí (pare i fill) i Pere Capvern. Van acabar-se l'any 1522 i el cost total fou de tres mil lliures, el triple del que s'havia previst. L'església fou bastida dins l'estil gòtic català. Estava dotada d'elements de fortificació (porta llevadissa, per exemple) i, al començament, devia tenir una nau única. Després, durant la resta del segle XVI i del XVII, es devien construir altres dependències i, sobretot, capelles laterals segons es dedueix d'informacions sobre diversos altars i retaules. El de l'altar major fou encarregat pels jurats de la Universitat de Lloret, l'any 1541 , als pintors Pere Serafí -conegut per "lo Grec"- i Jaume Fontanet i, costà unes 1.300 lliures que es van acabar de pagar el mes d'octubre de 1559. La capella del Santfssim i les seves immediacions formaven un notable conjunt modernista, destruii, en bona part l'any 1936. L'augment demogràfic dels segles XVIII i XIX va fer pensar als fidels i al clergat lloretenc que l'església era petita i que calia construir-ne una de nova. S'encetà la discussió de si s'havia de fer al mateix lloc o a dalt del Puig. Cada cap de casa va donar l'opinió. Pel setembre de 1815 es registrà en document el resultat final. Guanyaren els partidaris de fer l'església nova a dalt del Puig per 393 vots contra els 118 que la preferien "a baix". Però va passar el temps i l'església nova no es féu.


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above