Page 21

Lloret de mar

una trompeta i uns assots, símbols, respectivament, del dret de manar i de castigar, conforme corresponia per la possessió de la jurisdicció civil. El venedor, Guillem Ramon, donà coneixement al poble, allí congregat, de la venda feta i va absoldre homes i dones del sagrament de fidelitat i homenatge que fins llavors li devien. Els presents, tot seguit, van jurar ser fidels i leals a la Pabordia. Després, van baixar al port de mar per fer efectiva la possessió del delme del peix, que va tenir lloc amb el lliurament d'una porció de bogues i sorells que havia pescat Bonanat Pujol. Després, l'apoderat del Capítol va constituir batlle del castell i del seu terme el jove Sureda, i nomenà corredor públic Arnau Domènech. La dependència del Capítol de Canonges de Girona durà fins a principi del segle XIX tot i que ja en 1446 els lloretencs demanaren la incorporació a la Corona i la reina Maria, com consta en documents posteriors, els atorgà protecció perquè poguessin iniciar el plet. Com a conseqüència de la tibantor entre la Pabordia i la gent de Lloret, en alguna ocasió va haver-hi algun episodi violent. En 1451, per exemple, un despatx de la reina Maria mana aclarir la mort del lloretenc Gaspar Guirat, que havia estat maltractat pel Prepòsit. De tant en tant, la gent de Lloret havia de renovar el reconeixement de la seva dependència al senyor, en aquest cas el Capítol, i es redactaven els corresponents capbreus. En un del12 de maig de 1373 s'esmenta una possessió anomenada Sant Joan "in riaria vocata de las Pagueras" que el rector Josep Rovirola, del segle XVIII, identifica com una possible antiga església desapareguda, de la qual diu haver vist restes, i que Joaquim Botet i Sisó nega, assenyalant que les restes són d'una torre sepulcral romana. Els plets entre els lloretencs i la pabordia van sovintejar. En 137 4 el canonge paborde Bernat Oliver s'enfronta a la gent de Lloret sobre el dret de recolleta en cas de guerra, .l'obligació de fer obres al castell, serveis de bada i guaita i altres drets de la baronia. Hi ha una sentència de Pere Vilana de 1376 confirmant les obligacions dels lloretencs. A l'arxiu de la Catedral de Girona hi ha 35 lligalls d'abundosa documentaciópràcticament inèdita- sobre la Pabordia i Lloret. La nova casa del Capftol, a la plaça de l'Església, aixecada e/1585. 19


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above