Els Romans

Lloret de mar

14 E special singularitat té la torre romana -avui en part reconstruïda- identificada per Joaquim Botet i Sisó l'any 1891 , consistent en un monument sepulcral de forma prismàtica, de base quadrada, compost d'un basament separat de la resta per unes filades de tègula posades a manera d'ornamentació, un cos central una mica més estret i una espècie de terrat a la part superior, que segurament venia coronat, al seu moment, per un acabament de forma piramidal. Té una altura total de 4,15 m. A la part interior del basament existeix un buit ovalat on es dipositaven les cendres dels cadàvers incinerats. El monument -al costat d'un camí- devia pertànyer a algun propietari destacat i, al voltant, s'hi van trobar restes d'altres familiars o servidors. També, una mica més cap a migdia, hi havia un mur de contenció de terres per a assegurar-ne l'assentament. A partir de les característiques del monument, del seu contingut i de la ceràmica recuperada, es pot datar a la segona meitat del segle 11 dC. L'any 1984 es va excavar, arran de platja de Fenals, un jaciment situat en el que fou una antiga llacuna litoral-dessecada ja en temps dels romans- formada pel tancament de la desembocadura de la riera per un cordó sorrenc. El jaciment. es va descobrir per diverses troballes casuals -fragments d'àmfores i una moneda de Domicià (83 dC)realitzades en 1972. La posterior La torre sepulcral romana. Excavacions del891. excavació parcial de les restes va posar de manifest una estructura de parets formant rectangles, alguns de grans dimensions sobretot quant a la llargada. Es tracta segurament, d'una mena de naus industrials on es comercialitzava la producció ceràmica que devia sortir dels forns existents allà mateix -alguns excavats, també-, i una bona quantitat de terra sigil.lada aretina importada que revela una relació comercial amb Itàlia i altres centres de la Mediterrània. Entre les marques dels ceramistes hi ha la d'Ateius, localitzada, també, en altres llocs de Catalunya. La platja de Fenals devia facilitar l'entrada i sortida de la producció de terrissa. El material trobat permet establir el moment principal de


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above