informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

Les terres del nord-est de Catalunya a les fonts escrites d'època tardoantiga (segles IV-VII). Les seus episcopals de Girona i Empúries i el culte a Sant Feliu de Girona a l'antiguitat tardana

(NO DISPONIBLE)

AMICH I RAURICH, Narcís M.

Institut d'Estudis Gironins

Any de publicació:2006

Número pàgines: 320

ISBN: 84-86953-25-1

Resum del llibre:

L'estudi de les fonts escrites dels segles IV-VII (itineraria, textos patrístics, actes conciliars, textos litúrgics i epigrafia) permet tenir un millor coneixement de l'evolució històrica de les terres del nord-est de Catalunya, i alhora, dels dos grans centres urbans i episcopals de la tardoantiguitat: Girona i Empúries.

La present monografia pretén esdevenir una eina important en aquest sentit, amb la catalogació i l'estudi de les principals referències textuals d'aquest període, incidint també d'una manera molt especial en l'anàlisi de l'antic culte a Sant Feliu de Girona.

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona