Producció local d'electricitat

Instal·lació fotovoltaica a l’escola El Lledoner

, Salt - 2005

L’any 2005  es va instal·lar a la coberta de l’escola bressol El Lledoner una central de producció d’electricitat per mitjà de plaques fotovoltaiques de 4,4 .Kw de potència per vessar el 100% de la producció a la xarxa de distribució d’Endesa Distribución Electrica S.L.

Cost: 50.882,95€ - Finançament: 19,65% Diputació de Girona; 17,23% IDAE; 63,12% Ajuntament Empresa proveïdora: Serveis Energètics Solars SL Estalvi d'emissions CO2: 0,1818 tn CO2/any

Instal·lació d´una placa fotovoltaica a l´Ajuntament

Joan Gainza i Agustí, Maià de Montcal (La Garrotxa) - 2009

Instal·lació solar fotovoltaica connectada a la xarxa de 2,6 kWp de camp generador i 3,3kW nominals d’inversor.

Cost: 21.964,12€ - Finançament: Ajuntament/PUOSC Empresa proveïdora: SECE Estalvi d'emissions CO2: 1,56 tn CO2/any

Instal·lació d’una coberta fotovoltaica a la plaça del mercat de Figueres

Marta Felip i Torres, Figueres (Alt Empordà) - 2010

La necessitat d’intervenir a la Plaça de Catalunya proposant el seu cobriment parcial respon a:
1. La voluntat de potenciar les activitats urbanes més enllà de les estrictament derivades del mercat periòdic.
2. Dirigir el tractament de l’espai urbà cap un concepte que expressi el seu compromís amb les energies renovables i l’estalvi energètic.
La conjunció d’aquests dos objectius ha portat a proposar la concentració de l’espai cobert actual en una única peça. D’aquesta forma es pretén compatibilitzar l’activitat de mercat amb altres activitats de caràcter cívic (actes culturals; espectacles a l’aire lliure, etc.) Aquesta concentració permet concebre la coberta com a suport de plaques fotovoltaiques d’una superfície significativa (1308 m2 de plaques) que generin energia i que mitjançant dispositius o interfase mòduls – xarxa, pugui ser transvasada a les companyies elèctriques. El fet que la superfície susceptible de ser coberta gaudeixi d’una orientació longitudinal a sud, facilita la rendibilitat i eficàcia de la proposta.
L’interès d’aquesta iniciativa radica en:
1. Marge de rendibilitat econòmica en la producció energètica (123MWh/any), s’ha considerat el valor paradigmàtic de la proposta que obre el camí d’integració d’aquest tipus d’instal·lacions lligades a la utilitat social i urbana.
2. El fet que s’obre un camp de col·laboració amb empreses i organismes d’investigació en la línia d’incorporar la ciutat a l’ús d’aquestes noves tecnologies.

Cost: El cost de les plaques amb onduladors i la instal·lació (sense subestructura de suport) va ser de 975.598,75 € (IVA 18% inclós) i el cost total de l'obra de 2.077.400,35 € - Finançament: Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local Empresa proveïdora: Enginyeria disseny instal·lació: AZIMUT 360; Empresa muntatge: LFN photovoltaics; Casa comercial dels panells: Scheuten model OPTISOL P041066K i model OPTISOL P022036K Estalvi d'emissions CO2: 48,81 tn CO2/any
Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona - Telèfon: 972 185 085 - medi.ambient@ddgi.cat