Modalitats de contractació conjunta

Les modalitats més utilitzades i que estan previstes de forma expressa a la llei per a la contractació conjunta són les següents:

Centrals de compra

Una central de compres es tracta d’un poder adjudicador que centralitza la contractació d’obres, serveis i subministraments de diversos poders adjudicadors de forma permanent, amb la finalitat de racionalitzar i ordenar l’adjudicació dels contractes públics d’aquests. Aquestes centrals impliquen l’assignació de personal, recursos i la creació d’un servei especialitzat. En conseqüència, es requereix un compromís polític a llarg termini i certa estabilitat del projecte, i voluntat d’institucionalitzar els acords de compra conjunts per tal de recórrer-hi de manera recurrent i amb caràcter de permanència. Els àmbits de productes i serveis que s’acostumen a contractar a través de les centrals de compra són aquells d’utilització comuna i recurrent per part de les administracions públiques: electricitat, paper, vehicles, etc.

Més informació

Sistemes dinàmics de contractació

Els sistemes dinàmics de contractació són procediments de contractació que s’articulen exclusivament per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, dirigits a la contractació d’obres, serveis i subministraments d’ús corrent.  Aquests sistemes, a causa de la seva complexitat tècnica i operativa, encara no són aplicables en el sector públic de Catalunya.

Acords marc

Es tracta d’un acord entre un o diversos poders adjudicadors i un o varis operadors econòmics, amb la finalitat d’establir les condicions que han de regir els contractes que s’adjudiquin durant un període determinat, en particular, les relatives als preus i, en el seu cas, a les quantitats previstes. Els acords marc, per tant, apareixen com un mecanisme adient  perquè l’entitat que lidera el procediment seleccioni una o vàries empreses, i després les entitats adherides en derivin els contractes que s’hauran de formalitzar amb aquestes empreses, bé convocant les empreses contractistes de l’acord marc a una nova licitació, bé sense necessitat d’aquesta, si a l’acord marc ja es determina de forma prèvia tots els termes per a l’adjudicació dels contractes.

Exemples de clàusules d'acords marc

Encàrrec per licitar i contractar a un òrgan adjudicador

Les licitacions de contractes per part d’un òrgan de contractació gràcies a la prèvia atribució de les entitats destinatàries del subministrament o servei objecte del contracte  – per conveni, en el seu cas – d’un encàrrec perquè liciti i contracti, derivant-se un únic contracte adjudicat i formalitzat per aquest mateix òrgan de contractació. En aquest cas, no hi haurà contractacions derivades com en el cas de l’acord marc, i es celebrarà un únic contracte entre el poder adjudicador que ha rebut l’encàrrec i l’empresa que ha resultat adjudicatària, el qual s’ aplicarà a la resta d’entitats adherides.

Exemple de clàusules en cas d’“encàrrec” a un òrgan de contractació perquè liciti i contracti

Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona - Telèfon: 972 185 085 - medi.ambient@ddgi.cat