Modalitats de contractació conjunta

Les modalitats més utilitzades i que estan previstes de forma expressa a la llei per a la contractació conjunta són les següents:

Centrals de compra

Una central de compres es tracta d’un poder adjudicador que centralitza la contractació d’obres, serveis i subministraments de diversos poders adjudicadors de forma permanent, amb la finalitat de racionalitzar i ordenar l’adjudicació dels contractes públics d’aquests. Aquestes centrals impliquen l’assignació de personal, recursos i la creació d’un servei especialitzat. En conseqüència, es requereix un compromís polític a llarg termini i certa estabilitat del projecte, i voluntat d’institucionalitzar els acords de compra conjunts per tal de recórrer-hi de manera recurrent i amb caràcter de permanència. Els àmbits de productes i serveis que s’acostumen a contractar a través de les centrals de compra són aquells d’utilització comuna i recurrent per part de les administracions públiques: electricitat, paper, vehicles, etc.

Més informació
A Catalunya, la contractació dels subministraments i dels serveis que requereix l’Administració de la Generalitat pot fer-se de manera centralitzada per a tots els departaments o entitats del sector públic que s’hi vulguin implicar, o de manera singular per a cadascun d’ells, a través de la Comissió Central de Subministraments. Les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat de Catalunya, així com la resta de les administracions públiques catalanes (ajuntaments, consells comarcals, …) poden participar en aquest sistema central d’adquisicions i adherir-s’hi a través d’acords marc. Els acords marc ja s’han licitat prèviament amb les garanties de publicitat i concurrència i, per tant, aquest fet habilita que els contractes derivats posteriors no s’hagin d’adjudicar de nou mitjançant licitació pública.

Sistemes dinàmics de contractació

Els sistemes dinàmics de contractació són procediments de contractació que s’articulen exclusivament per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, dirigits a la contractació d’obres, serveis i subministraments d’ús corrent.  Aquests sistemes, a causa de la seva complexitat tècnica i operativa, encara no són aplicables en el sector públic de Catalunya.

Acords marc

Es tracta d’un acord entre un o diversos poders adjudicadors i un o varis operadors econòmics, amb la finalitat d’establir les condicions que han de regir els contractes que s’adjudiquin durant un període determinat, en particular, les relatives als preus i, en el seu cas, a les quantitats previstes. Els acords marc, per tant, apareixen com un mecanisme adient  perquè l’entitat que lidera el procediment seleccioni una o vàries empreses, i després les entitats adherides en derivin els contractes que s’hauran de formalitzar amb aquestes empreses, bé convocant les empreses contractistes de l’acord marc a una nova licitació, bé sense necessitat d’aquesta, si a l’acord marc ja es determina de forma prèvia tots els termes per a l’adjudicació dels contractes.

Exemples de clàusules d'acords marc
Objecte del contracte

L’objecte d’aquest acord marc… no precisa de forma tancada tots els punts de consum que poden ser de futura provisió, individualment considerats, sinó que delimita de forma oberta però suficient les condicions generals en les que caldrà realitzar el subministrament, tot això atenent que l’acord marc és un compromís contractual general i obert. L’acord marc, que desenvoluparà la seva execució en els termes de l’article 198 del TRLCSP, té com a objecte la regulació de les condicions en que tindrà lloc el subministrament d’energia elèctrica i gas natural en els béns de domini públic i/o patrimonials dels membres del CCDL i de la resta d’entitats locals de Catalunya que s’adhereixin al sistema de contractació centralitzada del CCDL a l’empara d’allò disposat a l’article 205,2 del TRLCSP*.

Entitats destinatàries

Els destinataris del subministrament objecte d’aquest acord marc i dels contractes de subministrament elèctric que es derivin, són tant els actuals membres del CCDL com qualsevol altra entitat local de Catalunya que així ho decideixi mitjançant l’adhesió al sistema de contractació centralitzada del CCDL a través de la ratificació del corresponent conveni signat entre el CCDL i l’ACM*.

Valor estimat del contracte

El valor estimat de l’Acord marc, de conformitat amb els criteris establerts en l’article 88 del TRLCSP, s’ha calculat tenint en compte la despesa que potencialment es generaria durant tota la possible durada d’aquest Acord marc, incloent-hi la possible pròrroga, i sobre la base de l’ import dels serveis adjudicats durant el darrer any de vigència de l’Acord marc anterior. En tot cas, aquest valor estimat té caràcter orientatiu i no vinculant. Seguint aquests criteris, el valor estimat de l’Acord marc es fixa per a tota la seva durada, incloent-hi la seva possible pròrroga, en xxxx € i el pressupost base de licitació, corresponent a la durada inicial de l’ Acord marc, es xifra en xxxx €*

Encàrrec per licitar i contractar a un òrgan adjudicador

Les licitacions de contractes per part d’un òrgan de contractació gràcies a la prèvia atribució de les entitats destinatàries del subministrament o servei objecte del contracte  – per conveni, en el seu cas – d’un encàrrec perquè liciti i contracti, derivant-se un únic contracte adjudicat i formalitzat per aquest mateix òrgan de contractació. En aquest cas, no hi haurà contractacions derivades com en el cas de l’acord marc, i es celebrarà un únic contracte entre el poder adjudicador que ha rebut l’encàrrec i l’empresa que ha resultat adjudicatària, el qual s’ aplicarà a la resta d’entitats adherides.

Exemple de clàusules en cas d’“encàrrec” a un òrgan de contractació perquè liciti i contracti

Actuacions objecte d’aquest conveni

L’Ajuntament encarrega la gestió de la contractació agregada de gas natural al Consell Comarcal del Maresme, mitjançant la contractació centralitzada en el Consell Comarcal, i junt amb tots aquells municipis del territori del Maresme que també s’adhereixin a la mateixa, a fi d’obtenir un estalvi econòmic i procedimental, un major estalvi i eficiència energètica i la possibilitat d’adequar-se a la nova legislació en matèria d’energia.

 

Procediment

a) L’Ajuntament es compromet a l’aprovació i disposició de la despesa anual necessària per realitzar la contractació de gas natural.

b) Amb aquest compromís, el Consell Comarcal elaborarà l’expedient de contractació per a la compra agregada de gas natural de l’Ajuntament. Aquesta contractació la realitzarà de forma agregada amb la resta de municipis que li hagin encarregat aquesta gestió i triant la modalitat contractual al seu criteri més favorable.

c) El Consell Comarcal de Maresme adjudicarà el contracte a l’empresa o empreses proveïdores seleccionades i el signarà.*

Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona - Telèfon: 972 185 085 - medi.ambient@ddgi.cat