Avantatges que ofereix la contractació pública conjunta

  • S’assoleixen preus més baixos a través de l’agregació de la demanda de diferents  autoritats locals gràcies a les economies d’escala, especialment en comparació als preus que poden assolir les autoritats locals petites.
  • Es  redueix la càrrega administrativa en la seva globalitat ja que s’utilitza un sol plec de condicions, un únic expedient i una documentació comuna per una pluralitat de compradors, optimitzant l’esforç de treball necessari en comparació amb l’elaboració d’un expedient, plec, etc. en cadascuna de les administracions contractants.  Això redueix els costos de transacció i permet millorar i professionalitzar la gestió de la contractació.
  • Permet controlar a través d’un sol procediment que la contractació dels serveis es realitzi en règim d’igualtat, transparència i no discriminació i en el compliment estricte de la normativa corresponent.
  • Millora la qualitat de les obres, serveis o productes, independentment de la dimensió de l’administració, però adequant les necessitats actuals i futures a la realitat local de cada cas.
  • Pot fomentar la innovació ja que el poder adquisitiu combinat de varies autoritats públiques que treballin juntes de manera eficaç té el potencial de proporcionar un volum de demanda que contribueixi a introduir nous productes energèticament eficient en el mercat, com seria el cas dels cotxes elèctrics o la il·luminació LED.
  • La col·laboració entre administracions públiques afavoreix l’intercanvi de coneixement i d’experiències entre les persones implicades en un àmbit on es clau l’establiment de mecanismes de governança col·laboratius entre els diferents nivells de l’administració pública.
  • El nivell d’estandardització de les diferents inversions i projectes que s’ha d’assolir per tramitar la contractació de forma conjunta a través d’agregar la demanda es correspon amb les tendències actuals a l’hora d’atorgar finançament per part de les institucions europees en els àmbits de l’eficiència energètica i les energies renovables, que exigeixen uns mínims d’inversió difícilment assolibles per una única entitat local sense agregar la demanda.
Sabies que...

Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona - Telèfon: 972 185 085 - medi.ambient@ddgi.cat