Subvencions “Pla Especial d’Inversions Sostenibles per l’any 2014″

Es consideren despeses subvencionables les inversions financerament sostenibles, segons es preveu a la disposició addicional 6a de la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i a la disposició addicional 16a del Reial decret legislatiu 2/2004, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i que compleixin els requisits legalment establerts.

Terminis: del 28 d’abril fins el 30 de maig de 2014

Publicat al BOP núm. 75 de 17.04.2014

Més informació: Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona - Telèfon: 972 185 085 - medi.ambient@ddgi.cat