maduixes de bosc
Diputació de Girona | Àrea de Medi Ambient

Foment del planejament sostenible dels usos del territori

La Diputació de Girona, preocupada per la degradació del paisatge i del patrimoni natural, desenvolupa una política decidida a l’hora de proveir amb instruments d’ordenació del territori els ens locals i els estaments o organismes gestors del territori.

A banda dels planejaments ja esmentats associats dins les Agendes 21 Locals, s’està treballant especialment en el foment de la connectivitat social, ecològica i paisatgística entre els espais lliures, amb l’objectiu de contribuir a la conformació d’una matriu territorial contínua que eviti el progressiu aïllament dels espais rústics o naturals.


Catàleg d'Espais d'Interès Natural i Paisatgístic

Catàleg

Memòria

Guia metodològica per a l’elaboració d’estudis en matèria de connectivitat.

Document metodològic

Diagnosi territorial sobre les àrees crítiques en matèria de connectivitat a la demarcació de Girona.

Document diagnosi

CARTOGRAFIA - Diagnosi d'espais connectors

CARTOGRAFIA - Previ 1 - Impactes

CARTOGRAFIA - Previ 2 - Oportunitats

Estudi de permeabilitat del corredor d'infraestructures (TGV, AP-7, A-2, ferrocarril) de les comarques gironines.

Estudi corredor d'infraestructures. Memòria

Estudi corredor d'infraestructures. Taula Resum

Estudi corredor d'infraestructures. Mapa 1. La Jonquera-Figueres

Estudi corredor d'infraestructures. Mapa 2. Figueres - Sant Julià de Ramis

Estudi corredor d'infraestructures. Mapa 3. Sant Julià de Ramis - Sils

Estudi corredor d'infraestructures. Mapa 4. Sils - Riells i Viabrea

• Informe sobre les mesures correctores en el Tren de Gran Velocitat (TGV) en matèria de connectivitat.

Informe Gironès, Pla de l'Estany i Alt Empordà

Informe La Selva

Informe tram binacional

Memòria

Fitxes

Mapa connectivitat

• Mesures de repermeabilització ecològica a través de l’eix viari Besalú-Figueres-Llançà.

Plànol de situació general.

Plànol de Permeabilitat d'entorn

Plànol de Connectivitat Ecològica

Plànol de Propostes d'actuació

Fitxes

Memòria

Assessorament jurídic en la defensa de l’aplicació de mesures correctores socials i ambientals en el traçat del TGV que han consensuat la totalitat dels ajuntaments dels municipis afectats.

Connectivitat multifuncional

• entre els espais naturals de l’Empordà

Documentació

• entre el massís de les Guilleries, el massís de les Gavarrres i els massís de l’Ardenya

Documentació

• entre el massís del Montseny, el massís del Montnegre-Corredor i el massís de l’Ardenya

Documentació

Catàleg i diagnosi dels sistemes dunars de la Costa Brava, Alt Empordà

Documentació

Catàleg i diagnosi dels sistemes dunars de la Costa Brava, Baix Empordà i la Selva

Documentació

Disseny d’un cinturó verd per a l’àrea urbana de Girona

Memòria

        Mapes (cinturó verd per a l’àrea urbana de Girona)

Situació de l’àrea urbana de Girona en el seu context regional.

Comparació entre els límits: Unitat de Paisatge «Pla de Girona», Sistema Urbà de Girona, i Àrea Urbana de Girona en l’estudi del Cinturó Verd, mostrant les UMZ (Urban Morphological Zones) (1:100.000).

Cobertes del sòl 1993 (1:100.000).

Cobertes del sòl 2003 (1:100.000).

Projecció de les cobertes del sòl pel 2015 (1:100.000).

Connectivitat funcional (model de malles i cel·les) (1:100.000).

Delimitació del Cinturó Verd (1:50.000).

Cobertes del sòl dins del Cinturó Verd (1:50.000).

Mesures correctores pel punt crític «Aiguaviva» (1:5.000).

Mesures correctores pel punt crític «Aiguaviva» (1:5.000).

Mesures correctores pel punt crític «Salt-Deveses» (1:5.000).

Mesures correctores pel punt crític «Bescanó» (1:5.000).

Mesures correctores pel punt crític «Riudellots de la Creu» (1:5.000).

Mesures correctores pel punt crític «Sant Julià-Costa Roja» (1:5.000).

Mesures correctores pel punt crític «Campdorà-Congost del Ter» (1:5.000).

Mesures correctores pel punt crític «Creueta-Palol d&Onyar» (1:5.000).

Localització de les mesures correctores proposades dins l’àmbit territorial del Cinturó Verd (1:50.000).

Heterogeneïtat paisatgística dins el Cinturó Verd (Índex de Shannon) (1:50.000)

Cobertes del sòl, infraestructures i espais PEIN al sud del Cinturó Verd (1:50.000)

Estudi de viabilitat d’un tramvia intercomarcal a les comarques gironines. (La documentació completa de l'estudi es pot demanar a l’àrea de Medi Ambient i Territori de la Diputació de Girona, Tel. 972.18.50.85 i adreça electrònica medi.ambient@ddgi.cat)

Memòria

Diputació de Girona © 2005