maduixes de bosc
Diputació de Girona | Àrea de Medi Ambient

Impuls de les Agendes 21 Locals

Les Agendes 21 Locals que elaboren les administracions locals esdevenen el pal de paller en el desplegament de la sostenibilitat des de la política municipal, en tots els seus vessants: social, ambiental i econòmic. Les Agendes 21 Locals incorporen un Pla d’acció local cap a la sostenibilitat d’Acció (PALS) i també els plans especials de regulació dels usos del sòl no urbanitzable (PERUSNU), així com altres planejaments normatius associats, com ara plans directors, territorials o sectorials, que poden tenir caire supramunicipal o comarcal.

Des de l’any 1998 la Diputació de Girona impulsa aquests processos a través del seu Programa de suport a la redacció de PALS. El 2004 s’ha ampliat aquesta cobertura per a aquelles iniciatives supramunicipals, atesos els seus avantatges en un planejament més coherent territorialment, en la incorporació de municipis petits, en la potenciació de la compartició de serveis o en el profit de sinergies existents.

Agendes 21 locals a les comarques gironines

La Diputació de Girona cobreix també la direcció facultativa de les Agendes 21 Locals, la qual cosa permet assistir, conduir i certificar tècnicament, i de forma objectiva i independent, el desenvolupament dels treballs.

Programa de suport a l’elaboració dels PALS
Ideari i planejament programàtic
Aspectes administratius i tècnics
Plec de condicions tècniques i administratives
Guia medotològica
Fitxes indicadors per a municipis

En el següent mapa s’observa l’evolució que han seguit les múltiples iniciatives supramunicipals des que el 2004 s’han incentivat fins al 90% dels costos els processos d’Agendes 21 Locals.

Mapa de l’estat de les Agendes 21 Locals (web del CILMA):

Estat agendes 21

Tot seguit es facilita la composició de les diferents iniciatives que des de 2004 han signat un conveni amb la Diputació de Girona per a l’elaboració d’aquests instruments de planejament.

Taula resum Agendes 21 en procés

Amb l’objectiu que les Agendes 21 Locals esdevinguin un document dinàmic i tinguin una traducció en la pràctica, la nostra corporació dóna suport a aquelles accions que tenen una relació clarament directa amb el foment de la sostenibilitat mediambiental, a través de la campanya d’ajuts “Del Pla a l’Acció”. Amb aquesta mateixa finalitat, també s’incrementen progressivament els ajuts en d’altres convocatòries específiques quan els consistoris tenen aprovats els seus PALS.

convocatòria “Del Pla a l’Acció”

 

Cofinanšat pels fons europeus regionals pel desenvolupament FEDER de la Uniˇ Europea

Diputació de Girona © 2005