Transparència

El 29 de desembre de 2014, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern que regula i garanteix la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés dels ciutadans a la informació i la documentació públiques.

 

La finalitat d'aquesta llei és establir un sistema de relació entre les persones i l'Administració pública i els altres subjectes obligats, fonamentat en el coneixement de l'activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana, la millora de la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa i la garantia del retiment de comptes i de la responsabilitat en la gestió pública.

 

La llei té per objecte:

  1. Regular i garantir la transparència de l'activitat pública.
  2. Regular i garantir el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques.
  3. Establir els principis i les obligacions de bon govern d'acord amb els quals han d'actuar els alts càrrecs, el personal al servei de l'Administració i la resta de persones a qui és aplicable aquesta llei.
  4. Aplicar el govern obert i fomentar la participació i la col·laboració ciutadanes.
  5. Regular el règim de garanties i responsabilitats per l'incompliment dels deures i les obligacions establerts per aquesta llei.

 

La Diputació de Girona d'acord amb el conveni marc signat entre el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la  Generalitat de Catalunya, l'Escola d'Administració pública, les quatre diputacions catalanes i les entitats municipalistes (ACM i FMC) té el compromís de col·laborar en el desplegament de l'aplicació de la llei al territori i de treballar en coordinació amb la resta d'administracions en un programa de suport a les entitats locals.

 

Els ajuntaments poden sol·licitar assessorament a la Diputació de Girona en matèria de transparència a través d'aquest formulari.

Dubtes més freqüents:

Haig de fer un Portal?

NO, la Generalitat de Catalunya té la obligació de tenir un Portal. La Llei 19/2014,de transparència, accés a la informació pública i bon govern diu que s'ha de tenir la informació a la web o a la Seu electrònica. El Consorci AOC oferirà un portal a tots els ens que el vulguin, a partir del mes d'octubre.

 

Haig de tenir un formulari perquè totes les persones puguin fer peticions de Dret d'Accés a la Informació Pública?

Sí, des del dia 1 de juliol de 2015. El Consorci AOC té a disposició de tots els ens adherits un formulari que es pot sol·licitar. Si l'Ajuntament té e-TRAM és probable que ja el tingueu activat a la web. Si no és així només cal que us poseu en contacte amb Suport del Consorci AOC.

Vídeos: