Participació ciutadana

La participació ciutadana és un dels grans pilars de les societats democràtiques. Els espais, les vies i els mètodes de participació promouen i faciliten una estreta col.laboració entre les institucions i la ciutadania per tal de millorar la gestió dels governs. La participació permet millorar la qualitat de vida dels ciutadans, a qui fa protagonistes i responsables de les decisions que els afecten. Amb la participació es reforça la democràcia representativa i s'educa per a una nova cultura política.

A les comarques gironines, en els darrers anys, sobretot en l'àmbit local, van prenent força noves maneres de fer política que impliquen  la ciutadania en la presa de decisions de la gestió diària. La Diputació de Girona, com a organisme supralocal, amb afany de col.laborar a vertebrar el territori gironí, compta amb un servei per donar suport a tots els municipis d'aquestes comarques que estan promovent espais i vies de participació ciutadana en la seva gestió municipal.

Qué és la participació ciutadana?

La participació ciutadana és la implicació de la ciutadania en la presa de decisions dels governs, mitjançant espais, vies i mètodes que milloren la qualitat de la gestió pública, per fer-la més eficaç.

La participació ciutadana és una manera de governar conjuntament amb la ciutadania amb transparència i corresponsabilitat. És, també, un procés educatiu que passa per aprendre a donar i rebre informació, consultar, debatre, participar en la presa de decisió, en el seguiment i control del govern.

Per què cal treballar per la participació?

· Per implicar i responsabilitzar la ciutadania en la gestió de la cosa pública
· Per transformar
· Per complir amb la legislació vigent (els tractats europeus, la Constitució espanyola, l'Estatut d'autonomia de Catalunya, la normativa específica, com per exemple la Llei d'urbanisme).

Què és el servei de participació ciutadana de la Diputació de Girona?

És un servei que dóna suport i assessorament als municipis gironins que estan treballant per crear espais, vies i processos de participació ciutadana, i que ofereix programes de formació en aquesta matèria.

A qui va dirigit?

· Als ajuntaments de les comarques gironines, tant als càrrecs electes que tenen delegacions en temes de participació ciutadana o que volem portar a terme processos participatius, com als tècnics dels ajuntaments.

· Als consells comarcals, als càrrecs electes i als tècnics que treballen en processos de participació.

Objectius del servei

· Potenciar la participació ciutadana
· Assessorar els municipis i els consells comarcals
· Estudiar l'estat de la participació ciutadana
· Establir mecanismes de coordinació i treball en xarxa entre els municipis
· Buscar nous models, metodologies i fórmules de participació
· Recollir informació i documentació específica sobre participació ciutadana
· Reforçar xarxes de treball conjunt i d'intercanvi d'experiències entre els municipis gironins
· Oferir programes de formació en temes de participació ciutadana
· Potenciar la reflexió sobre la participació com a procés educatiu per a la millora de la democràcia