La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern  incorpora un títol, el V, dedicat al Bon Govern amb un conjunt de disposicions d'obligat compliment per a totes les administracions publiques de Catalunya i la resta de subjectes obligats a la llei.

 

Però...

 

Què és això del Bon Govern?

Tal i com s'estableix en el preàmbul de la llei, el bon govern són el conjunt de principis, obligacions i regles que s'han de donar perquè l'activitat pública es porti a terme en les millors condicions possibles i es garanteixi així uns serveis públics de qualitat. En aquest sentit, la llei introdueix un conjunt de regles sobre la qualitat dels serveis i del funcionament de l'administració, un conjunt de principis ètics i de bones practiques d'acord amb els quals han d'actuar els Alts Càrrecs de l'administració i regula també l'establiment de sistemes d'avaluació permanent dels serveis públics reconeixent el dret de la ciutadania a formular propostes i suggeriments.

L'objectiu final de totes aquestes mesures introduïdes per la llei és fer que les administracions públiques funcionin amb la màxima transparència, qualitat, equitat i amb garanties de retiment de comptes.

Quins àmbits de regulació introdueix el títol de Bon Govern?

El títol V relatiu al Bon Govern inclou en el seu àmbit de regulació tres grans eixos:

  • Codi de Conducta dels alts càrrecs
  • Dret a una bona administració i uns serveis públics de qualitat, desglossat al mateix temps en tres àmbits:
    • Cartes de Servei
    • Avaluació permanent dels serveis públics
    • Dret a fer propostes d'actuació o millora dels serveis públics
  • Millora de la Qualitat normativa

Quin impacte tenen aquests àmbits de regulació sobre els ens locals?

 

Codi de conducta dels alts càrrecs:

S'estableix que els governs locals, qualsevol que sigui la seva dimensió,  han d'elaborar un codi de conducta dels seus alts càrrecs que concreti i desenvolupi un conjunt de principis d'actuació relatius a transparència, imparcialitat, igualtat de tracte, gestió adequada i aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària, rendició de comptes, exercici del càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics entre d'altres així com el règim d'incompatibilitats i declaracions.

 En relació a tots aquests principis i al codi de conducta la llei també introdueix un règim sancionador que determina les conseqüències del seu incompliment. Tant els principis establerts a la llei com el règim sancionador és una llista de caràcter obert que permet que els ens locals n'estableixin d'addicionals i determinin les conseqüències d'incomplir-los.

Des de la Xarxa de Governs Transparents hem elaborat aquest model de codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals, i una guia per a l'aplicació del model de codi. També hem elaborat uns models de registre de regals, invitacions a àpats i esdeveniments, viatges i entrevistes i reunions per donar compliment al codi de conducta.

 

Consulta l'espai d'instruments de consulta de bon govern, transparència i participació

 

Dret a una bona administració i uns serveis públics de qualitat, desglossat al mateix temps en tres àmbits:

 

Cartes de Servei

S'estableix que les administracions han d'incloure cartes de serveis en el marc regulador dels serveis públics bàsics que es presten. Aquestes cartes han de tenir, com a mínim:  l'organització i forma de gestió del servei, la identificació del responsable, els estàndards mínims de qualitat amb els que es presta, els drets i deures dels usuaris, el règim econòmic del servei, les vies de reclamació utilitzables i les vies per obtenir informació. També s'estableix que aquestes cartes de serveis tindran naturalesa reglamentària i que per tant, el seu contingut vincularà a l'administració i als usuaris del serveis.

 

Avaluació permanent dels serveis públics

S'estableix que els usuaris tenen dret a ser consultats periòdicament sobre el grau de satisfacció en relació a la qualitat dels serveis públics, cal establir indicadors per elaborar enquestes i consultes. Cal utilitzar el portal de transparència per rebre i publicar les opinions dels usuaris en relació a la qualitat d'aquests serveis públics.

 

Dret a fer propostes d'actuació o millora dels serveis públics

Es preveu un dret de la ciutadania a formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis públics, així com la seva formulació a través del Portal de Transparència, i l'Administració donarà coneixement de  forma anònima d'aquestes propostes i suggeriments

 

Millora de la qualitat normativa:

S'estableix i es configura que les iniciatives normatives que es portin a terme han de referir-se a finalitats específiques, han de ser clares i coherents. L'activitat normativa dels ens locals han d'estar guiades pels principis de simplificació de l'ordenament jurídic, cal elaborar ordenances consolidades de les normes que s'hagin modificat. També cal elaborar memòries d'avaluació i impacte de les normes que s'hagin d'aprovar, implantar sistemes de verificació del seu grau de compliment i garantir la participació ciutadana en l'elaboració d'aquestes memòries. (d'avaluació i impacte).