Diputació de Girona
 

9.3.2 Estructura

Hi ha dos tipus de cartes protocol·làries: les genèriques i les personalitzades.

Pel que fa a les genèriques, segueixen el model de la carta administrativa, en què el paper ja incorpora algunes dades preimpreses que identifiquen l’organisme emissor: la Diputació de Girona, l’ajuntament, etc. (vegeu 8.8, «La carta»). En canvi, les personalitzades porten l’emissor personalitzat en la capçalera.

Les cartes protocol·làries genèriques i les personalitzades consten dels mateixos elements, però es diferencien per la posició que ocupa l’apartat de la datació.

Les cartes protocol·làries genèriques segueixen l’estructura següent: capçalera, destinació, salutació, nucli, comiat, signatura i datació.

En la carta protocol·lària personalitzada els apartats segueixen l’ordre següent: capçalera, destinació, datació, salutació, nucli, comiat i signatura.

Les cartes protocol·làries, a diferència de les administratives, no duen cap dada d’identificació del document, ni tan sols una referència a l’assumpte a què es refereixen.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088

Diputació de Girona