Diputació de Girona
 

8.2.1 Criteris de redacció

En la redacció del certificat, convé respectar els aspectes següents:

 • La claredat i el rigor, amb una exposició acurada de la informació que s’hi detalla.
 • L’estructuració lògica i en blocs homogenis de la informació.
 • El to formal i concís, atès el valor de constatació oficial del document.

Quant al tractament personal:

 • Per a qui emet el text, s’utilitza la primera persona del singular (jo): certifico; signo; expedeixo.
 • La destinació final del certificat no acostuma a ser explícita, motiu pel qual no es fa referència a cap destinatari: I, perquè consti, expedeixo aquest certificat. Però si és necessari referir-se a la persona interessada (la que ha sol·licitat el certificat), es fa servir la tercera persona del singular (ell/ella): [...] ocupa una plaça de funcionari; [...] ha registrat una sol·licitud, etcètera.

Pel que fa al temps verbal, per indicar l’acte de la certificació es fa servir el present d’indicatiu: certifico; signo, etcètera.

 

Dubtes freqüents

 • A l’efecte de / Als efectes de

  La locució a l’efecte de és sinònima de a fi de, amb la finalitat de, i es fa servir en algun certificat quan cal especificar l’ús o destinació que es donarà al document. Les formes de plural (als efectes de i a efectes de) cal que es corresponguin amb una suma d’efectes.

  • l, perquè consti, signo aquest certificat a petició de la persona interessada a l’efecte de presentar-lo davant de l’organisme corresponent.
  • I, perquè consti, signo aquest certificat a petició de la persona interessada als efectes de justificació dels estudis realitzats i de valoració en la fase de concurs de la convocatòria indicada.

  En canvi, les expressions a tots els efectes o als efectes que corresponguin, calcades del castellà, són buides i convé prescindir-ne.

  • Als efectes que corresponguin, signo aquest certificat amb el vistiplau del president.
 • A sol·licitud de o a instància de?

  El fet que la paraula sol·licitud sigui el terme preferent per designar aquest document, fa que també la locució a sol·licitud de sigui preferent i que a instància de sigui la forma secundària: Expedeixo aquest certificat a sol·licitud de [...].

 • Certificat o certificació?

  Els mots certificat i certificació designen conceptes diferents. El primer és el nom del document, mentre que el segon es refereix a l’acció de certificar: Us enviem el certificat que ens heu demanat; És imprescindible la certificació del secretari sobre [...].

 • Expedir i estendre

  Expedir significa ‘despatxar un document oficial’, i estendre, ‘posar (un document) per escrit en la forma acostumada’. En el certificat podem utilitzar aquests dos verbs indistintament.

Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088

Diputació de Girona