8.5.1 Criteris de redacció

En la redacció de la convocatòria s’ha de mantenir un to formal i s’ha d’estructurar la informació de manera lògica i en blocs homogenis.

Quant al tractament personal, s’utilitza:

 • Per a qui redacta la convocatòria, la primera persona del singular (jo): us convoco.
 • Per a la persona destinatària, la segona persona del plural (vós): en cas que no hi pugueu assistir [...].
 

Dubtes freqüents

 • Convocatòria de sessió o convocatòria de reunió?

  Tradicionalment s’ha fet servir el terme convocatòria de reunió per referir-se al document per mitjà del qual es convoca una persona a assistir a una reunió d’un òrgan col·legiat. Si tenim en compte que la paraula reunió s’aplica a qualsevol conjunt de persones reunides, mentre que el terme sessió es fa servir per referir-se a una reunió prevista normativament per al funcionament d’un òrgan col·legiat, la denominació convocatòria de sessió es considera més adequada a la funció del document.

 • Celebrar o tenir lloc?

  El verb celebrar només el farem servir en els casos en què es fa referència a commemoracions, cerimònies i actes solemnes. Quan es tracta d’una invitació a un acte cultural o social ordinari (una conferència, un concert, el lliurament d’uns premis, una inauguració, una reunió, etc.) són més adequats els verbs tenir lloc, fer-se i ser.

  • El ple de la corporació es va celebrar dimarts passat.
  • El ple de la corporació va tenir lloc dimarts passat.

   

  • Els actes per commemorar el centenari del naixement de Salvador Espriu se celebraran a la Casa de Cultura.
 • El verb convocar

  Convocar, com a verb transitiu, demana un complement directe (la persona que es convoca) que, per tant, no va precedit de cap preposició.

  • Convocaran a tots els membres de la comissió informativa.
  • Convocaran tots els membres de la comissió informativa.
 • El verb ostentar

  El verb ostentar significa ‘mostrar amb afectació’. Per tant, no l’hem de fer servir amb el sentit de tenir, exercir, ocupar, etcètera.

  • Ostenta la representació de l’entitat.
  • Exerceix la representació de l’entitat.

   

  • Ostenta el càrrec de vicepresidenta.
  • Ocupa el càrrec de vicepresidenta.
 • La salutació i el comiat a la convocatòria

  A les convocatòries no s’han de fer servir fórmules de salutació ni de comiat.

 • Precs i preguntes o torn obert de paraules?

  L’últim punt de l’ordre del dia fa referència a un període obert en què, a la fi de la sessió, les persones assistents poden intervenir lliurement amb preguntes i comentaris. En les sessions de les corporacions locals, cal usar la fórmula precs i preguntes, perquè la seva reglamentació específica fixa, detalla, defineix i distingeix aquest tipus d’intervencions. En canvi, en molts altres tipus de reunió, de les quals també es pot estendre una acta (reunions de veïns, d’una associació, etc.), es recomana l’ús de la forma torn obert de paraules.

Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088